Na czym polega wprowadzenie produktu na rynek?

Wprowadzenie produktu na rynek to kompleksowy proces, który obejmuje różne etapy od badań rynkowych, przez rozwój produktu, strategie marketingowe, aż po analizę wyników i zarządzanie ryzykiem.

product launch

Wprowadzenie produktu na rynek

Wprowadzenie produktu na rynek to działania firmy mające na celu zwiększenie sprzedaży i udziału w rynku przez oferowanie nowej lub istniejącej oferty. Jeżeli produkt jest już znany, ale wprowadzany na nowy rynek, mówimy o ekspansji lub penetracji. W sytuacji, gdy produkt jest zupełnie nowy, proces ten nazywamy wprowadzeniem nowego produktu.

Nowy produkt na rynku

Wprowadzanie nowego produktu na rynek to proces, w którym firma oferuje zupełnie nową ofertę, która wcześniej nie była dostępna, z celem zwiększenia sprzedaży i zdobycia udziału w rynku. Wprowadzenie nowego produktu jest częścią strategii znanego jako „rozwój produktu”, która jest jednym z czterech głównych typów strategii rozwoju opisanych w macierzy Ansoffa.

Cztery główne strategie rozwoju w macierzy Ansoffa to: penetracja rynku, rozwój produktu, rozwój rynku i dywersyfikacja. Penetracja rynku polega na zwiększeniu udziału w istniejącym rynku z istniejącym produktem. Rozwój produktu to wprowadzenie nowych produktów na istniejący rynek. Rozwój rynku to wprowadzenie istniejących produktów na nowe rynki. Dywersyfikacja to wprowadzenie nowych produktów na nowe rynki. Każda z tych strategii ma swoje własne ryzyka i korzyści, i jest stosowana w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się firma.

Strategia rozwoju produktu polega na wprowadzeniu nowych lub ulepszonych produktów na istniejący rynek w celu zwiększenia udziału w rynku, sprzedaży i konkurencyjności firmy. Obejmuje to działania od generowania świadomości i zainteresowania wśród potencjalnych klientów, przez zbieranie informacji zwrotnych i dokonywanie ulepszeń, aż po wpływ na reputację i wizerunek firmy. Ostatecznym celem jest zwiększenie sprzedaży i przychodów, co umożliwia dalszą ekspansję i rozwój biznesu.

Jak wprowadzić produkt na rynek?

Wprowadzanie nowego produktu odbywa się przez kilka etapów, począwszy od badań rynkowych, przez rozwój produktu, aż do jego komercjalizacji i analizy wyników. Pierwszym krokiem aby wprowadzić produkt jest zrozumienie potrzeb rynku i identyfikacja luki, którą nowy produkt mógłby wypełnić. Następnie, w fazie rozwoju, produkt jest projektowany, testowany i ulepszany. Po uzyskaniu odpowiedniej formy, następuje etap komercjalizacji, który obejmuje strategie marketingowe, dystrybucję i sprzedaż. Po wprowadzeniu, ważne jest monitorowanie jego wyników i dokonywanie ewentualnych korekt. Ostatecznym celem jest osiągnięcie zyskowności i zwiększenie udziału w rynku.

Marketing

Marketing wdrożenia produktu to zorganizowany proces mający na celu zwiększenie świadomości o produkcie i generowanie popytu. Proces marketingu ten zwykle zaczyna się od badań rynkowych, które pomagają zrozumieć potrzeby i oczekiwania jakie mają potencjalni klienci. Następnie, na podstawie zebranych danych, firma opracowuje strategię marketingową, która może obejmować różne działania takie jak kampanie reklamowe, promocję produktu czy działania w mediach społecznościowych. Kluczową rolę odgrywa tu również budowanie wizerunku marki i produktu, co może wpłynąć na postrzeganie jego wartości przez konsumentów. Wszystkie te działania są skoordynowane i zaplanowane tak, aby zainteresować potencjalnych klientów i zachęcić ich do zakupu, co w efekcie ma prowadzić do zwiększenia sprzedaży i udziału w rynku.

Badanie rynku

Badanie rynku przed wprowadzeniem produktu to proces zbierania i analizy danych, który ma na celu zrozumienie potrzeb i zachowań potencjalnych konsumentów. W tym kontekście, firmy korzystają z różnych metod badawczych, takich jak ankiety, wywiady czy analiza danych wtórnych, aby zrozumieć, jakie są potrzeby rynku, kto są potencjalni klienci i jakie są ich preferencje. Badanie to pozwala również na identyfikację konkurentów i zrozumienie, jakie są mocne i słabe strony oferowanych przez nich produktów. Na podstawie zebranych informacji, firma może lepiej dostosować swój produkt do potrzeb rynku, zidentyfikować odpowiednią grupę docelową i opracować skuteczne strategie marketingowe. Ostatecznym celem badania rynku jest zminimalizowanie ryzyka związanego z wprowadzeniem nowego produktu i maksymalizacja jego potencjalnego sukcesu.

Projekt

Projekt wdrożenia nowego produktu na rynek, to projekt marketingowy, który obejmuje wszystkie etapy od badań i rozwoju produktu, przez planowanie i wdrażanie strategii marketingowej, aż po analizę wyników po wprowadzeniu produktu. Zarządzanie projektem w tym kontekście wymaga koordynacji różnych działów firmy, takich jak badania i rozwój, marketing, sprzedaż i logistyka, a także monitorowania i dostosowywania planu w miarę postępów.

Formuła

Formuła to zestaw ogólnych zasad i wytycznych, które służą jako ramy dla tworzenia konkretnych planów lub strategii. Działa jako rodzaj szablonu jak ma wyglądać wprowadzenie nowego produktu, który można dostosować do różnych sytuacji i kontekstów. Formuła nowego produktu obejmuje podstawowe elementy takie jak badania rynkowe, strategie marketingowe, potencjalni klienci i kanały dystrybucji, które są powszechnie uznane za kluczowe dla sukcesu. Na podstawie tej formuły, firma może opracować szczegółowy plan wdrożenia produktu, dostosowany do specyfiki danego produktu i rynku docelowego.

Strategia

Strategia wprowadzenia produktu to ogólny plan działania, który określa, jak firma zamierza osiągnąć swoje cele związane z wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Strategia działa jako most łączący ogólną formułę z konkretnymi działaniami opisanymi w szczegółowym planie. Jest to dokument wysokiego poziomu, który kieruje decyzjami dotyczącymi rynków docelowych, cen, promocji, kanałów dystrybucji i taktyk sprzedaży. Strategia jest zazwyczaj oparta na dogłębnym zrozumieniu rynku, w tym potrzeb klientów i dynamiki konkurencji.

Strategia nowego produktu odpowiada na pytania „co” i „dlaczego”, określając cele i uzasadnienie ich wyboru. Plan wdrożenia produktu na rynek, będący bardziej taktycznym dokumentem, odpowiada na pytania „jak” i „kiedy” skutecznie wprowadzić produkt, przedstawiając konkretne kroki, harmonogramy i osoby odpowiedzialne za ich realizację. W ten sposób, strategia i plan są komplementarne: strategia określa kierunek i cele, podczas gdy plan dostarcza szczegółową mapę drogową do ich osiągnięcia.

Plan

Plan wprowadzenia produktu na rynek to szczegółowy dokument, który określa konkretne kroki, zadania i harmonogramy niezbędne aby skutecznie wprowadzić produkt na rynek. Plan ten działa jako praktyczny przewodnik, który implementuje strategię, zawierając elementy takie jak opis produktu, analiza rynku, strategie cenowe, dystrybucji, marketingu i sprzedaży, a także budżet, plan awaryjny i wskaźniki sukcesu.

W tym kontekście, plan jest bardziej taktycznym narzędziem, które określa „jak” i „kiedy” firma zamierza osiągnąć cele zdefiniowane w strategii. Obejmuje to konkretne działania, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie i harmonogramy. Plan wdrożenia produktu na rynek jest więc szczegółową mapą drogową, która umożliwia firmie przejście od ogólnych celów i strategii do konkretnych działań i rezultatów.

Plan Marketingowy

Plan marketingowy to strategiczny dokument, który określa, jak firma zamierza promować i sprzedawać nowy produkt. Ten plan jest integralną częścią ogólnego procesu wprowadzenia produktu i działa w synchronii z innymi elementami, takimi jak rozwój produktu, strategia cenowa i logistyka. W planie marketingowym zawarte są informacje dotyczące badań rynkowych, pozycjonowania produktu, strategii cenowej, działań promocyjnych, a także planów sprzedaży i dystrybucji. Określa on również harmonogram dla wszystkich tych działań, budżet na realizację planu oraz wskaźniki wydajności (KPIs), które posłużą do mierzenia skuteczności działań marketingowych.

Plan marketingowy jest niezbędny dla koordynacji działań różnych działów w firmie i zapewnienia, że wszystkie elementy wdrożenia produktu są spójne i skierowane na osiągnięcie tych samych celów. Dzięki temu, firma może efektywnie dotrzeć do swojej grupy docelowej i maksymalizować potencjał sukcesu nowego produktu.

Harmonogram

Harmonogram wprowadzenia produktu to uporządkowana sekwencja działań i kamieni milowych, mająca na celu skoordynowanie różnych etapów od fazy rozwoju do wprowadzenia na rynek i późniejszej obsługi. Harmonogram ten służy jako narzędzie zarządzania, które pomaga w koordynacji zespołów, śledzeniu postępów i identyfikacji potencjalnych problemów.

Harmonogram jest integralną częścią planu wprowadzenia produktu na rynek. Umożliwia on firmie zidentyfikowanie kluczowych etapów, takich jak rozwój produktu, badania rynku, produkcja, marketing i sprzedaż. Dzięki temu, zespoły wiedzą, co mają robić, kiedy i kto jest za co odpowiedzialny. Harmonogram również pomaga w identyfikacji i zarządzaniu ryzykami, takimi jak potencjalne opóźnienia czy wąskie gardła w procesie wprowadzania produktu. Ostatecznie, dobrze zaplanowany harmonogram zapewnia, że nowy produkt zostanie wprowadzony na rynek w optymalnym czasie, zwiększając szanse na jego sukces.

Lista Kontrolna

Lista kontrolna to narzędzie taktyczne zawierające konkretne zadania, które muszą być wykonane w ramach planu wdrożenia. Służy do monitorowania postępów i zapewnienia, że wszystkie kluczowe elementy planu są realizowane. Każdy punkt na liście kontrolnej jest zwykle wynikiem bardziej ogólnych strategii i wytycznych zawartych w planie. Lista kontrolna może zawierać zadania takie jak „Zaprojektuj reklamy w mediach społecznościowych” czy „Przygotuj materiały dla zespołu sprzedaży”, i jest używana do koordynacji działań między różnymi działami firmy. Ostatecznym celem listy kontrolnej jest zapewnienie, że nic nie zostanie pominięte przy wprowadzaniu produktu.

Testy Beta

Testy beta są kluczowym etapem w procesie wprowadzania nowych produktów, służącym do walidacji funkcjonalności, identyfikacji problemów i zbierania informacji od użytkowników.

W fazie testów beta, nowy produkt jest zwykle udostępniany ograniczonej grupie użytkowników, którzy używają go w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Dzięki temu, firma może zrozumieć, czy nowy produkt spełnia oczekiwania klientów i czy jest wolny od krytycznych błędów czy problemów użyteczności. Proces ten nie tylko pomaga w identyfikacji i naprawie problemów przed premierą, ale również dostarcza cennych informacji, które mogą wpłynąć na strategie marketingowe i sprzedażowe. Na przykład, jeśli użytkownicy mają trudności z określoną funkcją, może to wskazywać na potrzebę dodatkowego szkolenia dla zespołu sprzedaży lub zmiany w komunikatach marketingowych. Ostatecznie, testy beta zmniejszają ryzyko wprowadzenia produktu, który nie spełnia oczekiwań rynku, co może negatywnie wpłynąć na reputację firmy i jej wyniki finansowe.

Wdrożenie

Wdrożenie zwykle poprzedza launch produktu. Wdrożenie obejmuje przygotowanie wszystkich elementów niezbędnych do wprowadzenia premiery produktu, takich jak produkcja, logistyka, strategia marketingowa i sprzedażowa. Po tych przygotowaniach następuje launch, czyli oficjalne wprowadzenie produktu na rynek, które ma na celu zwrócenie na niego uwagi i zainicjowanie sprzedaży. Ostateczna kolejność tych etapów może jednak zależeć od specyfiki danego produktu i strategii firmy.

Prezentacja - launch nowego produktu

Prezentacja, czyli launch nowego produktu, to zorganizowane wydarzenie mające na celu oficjalne wprowadzenie produktu na rynek i zaprezentowanie go potencjalnym klientom, partnerom biznesowym i mediom. Wydarzenie to często łączy w sobie elementy marketingu, relacji publicznych i sprzedaży, a jego celem jest wygenerowanie zainteresowania i budowanie świadomości wokół nowego produktu. Może to być zarówno wydarzenie fizyczne, jak i wirtualne, i często zawiera prezentacje, demonstracje produktu, a czasem nawet interaktywne sesje z udziałem publiczności. Efektywny launch produktu wymaga starannego planowania i koordynacji różnych elementów, od logistyki po komunikację marketingową.

Sukces i Ryzyko

Sukces wprowadzenia nowych produktów jest ściśle związany z równoważeniem innowacyjności i użyteczności. Produkt musi być nie tylko nowatorski, ale też odpowiadać na rzeczywiste potrzeby grupy docelowej. Jednak nawet najbardziej przemyślane strategie niosą ze sobą ryzyko. Niepowodzenie może wynikać z różnych czynników, takich jak niewłaściwe zrozumienie rynku, błędy w strategii marketingowej czy problemy logistyczne. Takie ryzyko może skutkować nie tylko stratami finansowymi, ale również utratą reputacji i udziału w rynku. Dlatego równie ważne jak identyfikacja czynników sukcesu jest zarządzanie ryzykiem, które obejmuje identyfikację potencjalnych zagrożeń i przygotowanie planów zaradczych.

Kto odpowiada za wprowadzenie produktu na rynek?

Za wprowadzenie produktu na rynek odpowiada zazwyczaj zespół multidyscyplinarny, który może obejmować dział badań i rozwoju, marketingu, sprzedaży i logistyki.

W firmach większych i bardziej zorganizowanych, proces ten jest często nadzorowany przez menedżera produktu lub menedżera projektu, który koordynuje działania różnych działów i zespołów. W mniejszych firmach lub start-upach, odpowiedzialność ta często spoczywa na założycielach lub kluczowych członkach zespołu. Niezależnie od struktury organizacyjnej, wprowadzenie produktu na rynek jest wynikiem współpracy między różnymi działami i specjalistami, od inżynierów i projektantów, przez specjalistów ds. marketingu, aż po zespół sprzedaży.

agile marketing product launch

Ile etapów życia ma produkt?

Produkt przechodzi przez pięć głównych etapów stanowiących cykl życia produktu: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, nasycenie i spadek.

 1. W fazie wprowadzenia, nowy produkt jest nowy na rynku i sprzedaż jest zwykle niska. W tym czasie firma koncentruje się na promocji i edukacji rynku.
 2. Etap wzrostu charakteryzuje się szybkim zwiększeniem sprzedaży i zysków. Jest to czas na optymalizację i skalowanie działań marketingowych.
 3. Faza dojrzałości to etap, w którym produkt osiąga szczyt swojej popularności. Sprzedaż stabilizuje się, a firma musi walczyć o utrzymanie swojej pozycji na rynku.
 4. W fazie nasycenia, sprzedaż zaczyna spadać, a rynek staje się nasycony. Firma musi podejmować decyzje o ewentualnych modyfikacjach produktu lub strategii.
 5. Ostatecznie, w fazie spadku, popyt na produkt znacząco maleje. Firma musi zdecydować, czy wycofać produkt z rynku, czy też próbować go odnowić przez modyfikacje czy rebranding.

Growth Hacking

Growth Hacking jako strategia marketingowa ma na celu skrócenie czasu cyklu wprowadzenia i przyspieszenie etapu wzrostu produktu poprzez szybką iterację, testowanie i optymalizację różnych taktyk marketingowych i produktowych. Dzięki zastosowaniu technik takich jak SEM, SEO, oraz współpraca z influencerami i ambasadorami marki, Growth Hacking stara się szybko zwiększyć zasięg i adopcję produktu. W zwinnej kulturze organizacyjnej, te działania są ciągle monitorowane i dostosowywane, co pozwala na błyskawiczne reagowanie na zmiany na rynku i potrzeby użytkowników. Ostatecznym celem jest przyspieszenie wzrostu i osiągnięcie sukcesu produktu w jak najkrótszym czasie.

Go To Market

Go-to-Market (GTM) to zorganizowany i zintegrowany plan, który określa, jak nowy produkt zostanie oferowany potencjalnym klientom. Plan GTM obejmuje strategie sprzedaży, marketingu i dystrybucji, a jego celem jest efektywne dotarcie do docelowej grupy klientów i osiągnięcie sukcesu rynkowego. W praktyce, GTM jest często realizowany przez zespoły Agile, które korzystają z szybkich iteracji i ciągłego feedbacku od klientów, aby dostosować strategię i taktyki w czasie rzeczywistym.

product launch strategy importance
conductive marketing business development high tech

Projekt Zwinny

Projekt zwinny to podejście zarządzania projektem, które jest elastyczne, iteracyjne i zorientowane na klienta. Opiera się na zasadach i praktykach Agile, które wywodzą się głównie z dziedziny rozwoju oprogramowania, ale są coraz częściej stosowane w innych obszarach, w tym w zarządzaniu produktami i marketingu.

W Projekcie Zwinnym, praca jest podzielona na mniejsze, zarządzalne części zwane iteracjami lub sprintami. Każda iteracja ma na celu dostarczenie konkretnego fragmentu funkcjonalności produktu i jest zwykle realizowana w określonym, krótkim okresie czasu. Po zakończeniu każdej iteracji, zespół ocenia postępy i dostosowuje plany na kolejne sprinty. To podejście umożliwia szybkie reagowanie na zmiany, zarówno w wymaganiach rynkowych, jak i wewnętrznych, oraz na bieżąco integruje informacje zwrotne od klientów i innych interesariuszy.

Ważnym elementem Projektu Zwinnego jest ścisła współpraca między różnymi działami i zespołami w organizacji. Zespoły deweloperskie, marketingowe, sprzedażowe i obsługi klienta regularnie się komunikują i współpracują, aby nowy produkt był nie tylko technicznie zaawansowany, ale również odpowiadał na rzeczywiste potrzeby rynku i klientów.

Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykładzie produktu technologicznego

Wprowadzanie nowego produktu high-tech na rynek to złożony proces, który zaczyna się od głębokiego zrozumienia potrzeb rynku. W naszym przypadku, koncepcja produktu powstała w wyniku badań marketingowych, które zidentyfikowały lukę na rynku w zakresie zarządzania danymi. Zespół produktowy opracował wstępną wizję produktu, który miałby zaoferować zarówno wysoką wydajność, jak i funkcje zabezpieczeń, których brakowało w istniejących rozwiązaniach.

Po zdefiniowaniu koncepcji, zawiązany został zespół Agile, składający się z programistów, projektantów UX, analityków danych i menedżerów produktu. Zespół ten zaczął pracować nad pierwszą wersją produktu, korzystając z metodyki Scrum. Każdy sprint dwutygodniowy kończył się prezentacją postępów i planowaniem kolejnych etapów. W tym czasie, równolegle zespoły marketingu i sprzedaży zaczęły budować strategię wdrożenia produktu, identyfikując kluczowe segmenty klientów i kanały dystrybucji.

Kiedy prototyp był gotowy, przeprowadzono testy beta z udziałem wybranych klientów. Uzyskane informacje zwrotne były nieocenione i wpłynęły na kilka istotnych zmian w produkcie. Ten feedback loop z klientami był niezwykle wartościowy, nie tylko dla zespołu deweloperskiego, ale również dla zespołów marketingu i sprzedaży, które dostosowały swoje strategie na podstawie opinii i potrzeb użytkowników.

W końcu, po kilku iteracjach i ulepszeniach, produkt był gotowy do wprowadzenia na rynek. Zorganizowano kampanię uruchomieniową, która obejmowała szeroko zakrojone działania w mediach społecznościowych, webinary, a także partnerstwa z influencerami w branży technologicznej. Po wprowadzeniu produktu na rynek, zespół kontynuował monitorowanie wskaźników i zbieranie opinii od klientów, co pozwoliło na dalsze ulepszenia i iteracje.

Wprowadzenie nowego produktu technologicznego na rynek to nie tylko techniczne wyzwanie, ale również zadanie wymagające zgranej współpracy pomiędzy różnymi działami w organizacji. W tym przypadku, zastosowanie metodyki Agile na różnych etapach projektu okazało się kluczowe dla jego sukcesu.

Wprowadzanie nowych usług

Wprowadzanie nowych usług często korzysta z procesu projektowania usług, w tym z narzędzi takich jak schemat usługi.

Projektowanie usług skupia się na tworzeniu optymalnego doświadczenia dla użytkownika na każdym etapie interakcji z usługą. Schemat usługi jest jednym z narzędzi używanych w tym procesie i służy do wizualizacji, jak usługa jest dostarczana od początku do końca. Obejmuje to interakcje klienta z usługą, punkty styku, a także różne elementy „za kulisami”, takie jak procesy, technologie i inne zasoby niezbędne do świadczenia usługi.

W kontekście wprowadzania nowej usługi na rynek, projektowanie usług i narzędzia takie jak schemat usługi mogą być niezwykle wartościowe. Pomagają one zidentyfikować kluczowe elementy doświadczenia użytkownika, które trzeba uwzględnić w strategii wprowadzenia na rynek. Dzięki temu, firma może lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania swoich klientów i dostosować ofertę oraz strategię marketingową, aby jak najlepiej na nie odpowiedzieć.

product launch strategy

Wprowadzenie produktu na rynek: Kluczowe wnioski

 1. Wprowadzenie nowego produktu na rynek to działania mające na celu zwiększenie sprzedaży i udziału w rynku, które mogą dotyczyć zarówno nowych, jak i istniejących ofert.
 2. Strategie rozwoju w macierzy Ansoffa obejmują penetrację rynku, rozwój produktu, rozwój rynku i dywersyfikację, każda z nich z własnymi ryzykami i korzyściami.
 3. Strategia rozwoju produktu dotyczy wprowadzania nowego produktu lub ulepszonych produktów na istniejący rynek, z celem zwiększenia udziału w rynku i sprzedaży.
 4. Marketing wdrożenia nowego produktu na rynek to zorganizowany proces mający na celu zwiększenie świadomości o produkcie i generowanie popytu.
 5. Badanie marketingowe przed wprowadzeniem produktu na rynek ma na celu zdefiniowanie potrzeb i zachowań potencjalnych konsumentów.
 6. Zarządzanie projektem wdrożenia na rynek nowego produktu wymaga koordynacji różnych działów firmy, takich jak badania i rozwój, marketing, sprzedaż i logistyka.
 7. Formuła wprowadzenia nowego produktu to zestaw ogólnych zasad i wytycznych, które służą jako ramy dla tworzenia konkretnych planów lub strategii.
 8. Harmonogram wprowadzenia nowego produktu to uporządkowana sekwencja działań i kamieni milowych, mająca na celu skoordynowanie różnych etapów wprowadzania produktu.
 9. Lista kontrolna wprowadzania nowego produktu to narzędzie taktyczne zawierające konkretne zadania, które muszą być wykonane gdy planujesz wprowadzenie produktu.
 10. Testy beta są kluczowym etapem przy wprowadzaniu nowego produktu, służącym do walidacji funkcjonalności, identyfikacji problemów i zbierania informacji od użytkowników.
 11. Wdrożenie zwykle poprzedza launch produktu i obejmuje przygotowanie wszystkich elementów niezbędnych do wprowadzenia premiery produktu.
 12. Prezentacja nowego produktu, czyli launch, to zorganizowane wydarzenie mające na celu oficjalne wprowadzenie produktu na rynek i zaprezentowanie go potencjalnym klientom.
 13. Sukces wprowadzenia nowego produktu jest ściśle związany z równoważeniem innowacyjności i użyteczności, a niepowodzenie niesie ze sobą ryzyko finansowe i utratę reputacji.
 14. Za wprowadzenie nowego produktu na rynek odpowiada zazwyczaj zespół multidyscyplinarny, który może obejmować dział badań i rozwoju, marketingu, sprzedaży i logistyki.
 15. Produkt przechodzi przez pięć głównych etapów życia: wprowadzenie nowego produktu, wzrost, dojrzałość, nasycenie i spadek.
 16. Growth Hacking to podejście marketingowe na celu skrócenie czasu etapu wprowadzenia nowego produktu i przyspieszenia etapu wzrostu poprzez szybką iterację, testowanie i optymalizację różnych taktyk marketingowych i produktowych.
 17. Go-to-Market (GTM) to zorganizowany i zintegrowany plan, który określa, jak produkt zostanie oferowany potencjalnym klientom.
 18. Zwinne wprowadzanie produktu to podejście zarządzania projektem, które jest elastyczne, iteracyjne i zorientowane na klienta.
 19. Wprowadzenie nowego produktu high-tech na rynek to złożony proces, który zaczyna się od głębokiego zrozumienia potrzeb rynku i obejmuje różne etapy od badań i rozwoju produktu, przez planowanie i wdrażanie strategii marketingowej, aż po analizę wyników po wprowadzeniu produktu.