Biznes plan - narzędzie rozwoju biznesu

Biznes plan jest narzędziem rozwoju biznesu, które pozwala on na lepsze zrozumienie idei biznesowej i ocenę jej opłacalności.

business plan development dryseo

Czym jest biznes plan?

Biznes plan to dokument opisujący realizację przedsięwzięcia gospodarczego. Biznes plan jest często wykorzystywany do planowania, podejmowania decyzji, pozyskiwania finansowania oraz zarządzania przedsiębiorstwem.  Z tego powodu, biznes plan powinien zawierać część opisową oraz obliczenia i analizy rentowności. W takiej postaci biznes plan obrazuje potencjalne zyski oraz ryzyka związanego z rozwojem biznesu.

Biznes plan to dokument opisujący cele, strategie i plany przedsięwzięcia gospodarczego. Jest to ważne narzędzie rozwoju biznesu, ponieważ pozwala na ocenę szans na powodzenie biznesu oraz uzyskanie finansowania przedsięwzięcia.

Aby sporządzić biznes plan:

 • określ problem, jaki ma rozwiązać nowe przedsięwzięcie
 • przeanalizuj rynek
 • rozważ alternatywy i wybierz korzystne opcje
 • użyj analiz realizacji przedsięwzięcia (np. przy pomocy narzędzi takich jak CAGE, 5 Sił Portera, Przypadki Konkurencji, Ocena ryzyka, Analiza Stakeholderów, SWOT, Model Wejścia)
 • wykonaj analizę kosztów
 • wykonaj model finansowy i cenowy
 • przygotuj strategię marketingową.

Skuteczny Biznes Plan

Aby biznes plan był skuteczny, powinien uwzględniać ewentualne ryzyka i sposoby ich minimalizowania. Biznes Plan powinien część opisową oraz część analityczną. 

Część opisowa biznes planu

W części opisowej biznes planu powinny znaleźć się informacje dotyczące celów i strategii przedsiębiorstwa, opisu produktu lub usługi, planu marketingowego oraz informacji o kadrze zarządzającej i organizacji firmy. Ta część planu ma na celu przedstawienie pomysłu biznesowego i jego potencjalnych korzyści.

Część analityczna biznes planu

Część analityczna biznes planu powinna składać się z szczegółowych obliczeń dotyczących rentowności przedsięwzięcia, takich jak rachunek zysków i strat oraz analiza NPV (Net Present Value). W tej części planu warto również umieścić przynajmniej dwie analizy, takie jak SWOT, Model 7S, analiza 5 sił Portera lub analiza interesariuszy. Te narzędzia analityczne pomogą lepiej zrozumieć otoczenie rynkowe i konkurencję, co pozwoli na lepsze przygotowanie planu biznesowego.

Lista elementów biznes planu

Biznes plan to dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia. Dlatego, im bardziej skomplikowane przedsięwzięcie, tym bardziej szczegółowy powinien być dokument. W praktyce, typowy biznes plan odpowiada na kluczowe pytania dotyczące przedsięwzięcia, takie jak:

 1. Produkt lub usługa
  • Co jest produktem lub usługą?
  • Jakie potrzeby klientów ma zaspokajać?
 1. Koszty
  • Ile będzie kosztować produkcja produktu lub usługi?
 1. Rynek
  • Jaki jest rozmiar rynku?
  • Jakie są bariery wejścia?
 1. Pozyskiwanie klientów
  • Jak firma będzie pozyskiwać potencjalnych klientów?
 1. Dystrybucja i koszty
  • Jak będzie wyglądać dystrybucja produktu lub usługi?
  • Ile będzie kosztować dystrybucja?
 1. Aftersales i utrzymanie klientów
  • Jak firma będzie utrzymywać klientów?
  • Jakie będą koszty utrzymania klientów?
 1. Plan marketingowy
  • Jaki jest plan promocyjny i marketingowy?
  • Jakie są koszty działań promocyjnych?
 1. Rentowność
  • Jaki jest przewidywany okres zwrotu z inwestycji?
  • Jakie są założenia dotyczące przyszłych przychodów?
 1. Ryzyka
  • Jakie są ryzyka związane z przedsięwzięciem?
  • Jakie są sposoby minimalizowania ryzyka?
 1. Plan rozwoju firmy
  • Jaki jest plan rozwoju firmy w perspektywie kilku lat?
  • Jakie są cele i strategie rozwoju?
 1. Analiza SWOT
  • Jakie są mocne i słabe strony przedsiębiorstwa?
  • Jakie są szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia rynkowego?

Wszystkie te elementy są kluczowe dla skutecznego biznes planu i pozwalają na pełną analizę pomysłu biznesowego oraz zaplanowanie jego realizacji.

business plan checklist

Biznes Plan: Metodologia

Metodologia to zbiór reguł, procedur, technik i narzędzi, które służą do planowania, realizacji i analizy procesów badawczych, projektowych lub zarządzania. Jest to systematyczne podejście do rozwiązywania problemów i osiągania celów, które umożliwia skuteczne i efektywne działanie. W podsumowaniu,  dzięki zastosowaniu odpowiedniej metodologii można uniknąć błędów, osiągnąć lepsze wyniki oraz zoptymalizować proces działania. Dlatego metodologia pomaga w utworzeniu logicznej struktury planu. W praktyce, dobrze zacząć od zebrania dostępnych informacji, a dopiero potem wykonywać analizy.

Przy opracowaniu biznes planu zalecana jest następująca metodologia:

 1. Określenie problemu, jaki ma rozwiązać nowe przedsięwzięcie.

 2. Analiza rynku – określenie potencjalnego rynku, jego wielkości i struktury, identyfikacja grup docelowych oraz analiza konkurencji.

 3. Rozważenie alternatyw i wybór opcji – przemyślenie różnych opcji realizacji przedsięwzięcia oraz wybór najlepszej z nich.

 4. Analizy realizacji przedsięwzięcia – zastosowanie narzędzi analitycznych takich jak CAGE, analiza 5 sił Porter’a, Przypadki Konkurencji, Ocena ryzyka, analiza interesariuszy, SWOT czy Model Wejścia. Pozwoli to na dokładną ocenę możliwości i zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia.

 5. Analiza kosztów – dokładne określenie kosztów realizacji projektu, w tym kosztów stałych i zmiennych, a także kosztów marketingu i promocji.

 6. Model finansowy i cenowy – ustalenie modelu finansowego przedsiębiorstwa oraz strategii cenowej produktu lub usługi.

 7. Strategia marketingowa – określenie sposobów pozyskiwania klientów i promocji produktu lub usługi.

 8. Opis produktu lub usługi – szczegółowy opis produktu lub usługi, w tym cechy charakterystyczne, zalety, korzyści i wyróżniki.

 9. Opis organizacji i zarządzania – opis struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, kadry zarządzającej i ich kompetencji.

 10. Plan operacyjny – określenie sposobów realizacji projektu i działań operacyjnych.

 11. Harmonogram i budżet – określenie czasu realizacji projektu oraz kosztów związanych z każdym z etapów.

 12. Zestawienie założeń i wniosków – podsumowanie kluczowych założeń projektu oraz wyciągnięcie wniosków wynikających z analizy.

Wszystkie te etapy są niezbędne do stworzenia skutecznego biznes planu, który pozwoli na osiągnięcie założonych celów.

business plan methodology

Jak napisać skuteczny biznes plan - krok po kroku

Aby stworzyć skuteczny biznes plan, należy postępować zgodnie z powyższą metodologią. Najpierw trzeba określić problem, jaki ma rozwiązać wasze nowe przedsięwzięcie. Następnie przeprowadźcie analizę rynku, rozważcie alternatywne opcje i wybierzcie najlepszą z nich. Kolejnym etapem jest analiza realizacji przedsięwzięcia, w której należy wykorzystać różne narzędzia, takie jak CAGE, analiza 5 sił Portera, Przypadki Konkurencji, Ocena Ryzyka, analiza interesariuszy, SWOT czy Model Wejścia.

Po przeprowadzeniu analizy, pora na opracowanie szczegółowego modelu finansowego i cenowego. Następnie należy opracować strategię marketingową, w tym sposoby pozyskiwania klientów i promocji produktu lub usługi. Opiszcie swoją ofertę, organizację i zarządzanie, aby zilustrować sposób, w jaki wasze przedsiębiorstwo będzie funkcjonować.

Na koniec, należy przygotować plan operacyjny, harmonogram i budżet oraz zestawienie założeń i wniosków. Upewnijcie się, że wasz biznes plan jest spójny i zawiera wszystkie niezbędne informacje, a także jest dostosowany do waszych indywidualnych potrzeb i celów przedsiębiorstwa. Stworzenie skutecznego biznes planu wymaga czasu i zaangażowania, ale jest to niezbędne narzędzie do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Prognozy finansowe w biznes planie

W biznes planie koniecznie należy przedstawić szczegółowe prognozy finansowe na najbliższe lata działalności przedsiębiorstwa. W tym celu należy uwzględnić takie informacje jak przychody, koszty, zysk brutto oraz netto. Jednak warto wziąć pod uwagę nie tylko obecne koszty i zyski, ale również prognozy rynkowe i zmiany technologiczne, które mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa w przyszłości. Dodatkowo, ważne jest również uwzględnienie ryzyka i sposobów ich minimalizowania. 

Analiza stakeholder

Analiza stakeholder to niezwykle ważne narzędzie business development, ponieważ pozwala na identyfikację osób mających kluczowy wpływ na powodzenie projektu. Wśród stakeholderów znajdują się osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację biznes planu, a także partnerzy biznesowi, księgowi czy prawnicy. Ponadto, ważnym elementem analizy stakeholder jest również uwzględnienie potencjalnych zagrożeń i konfliktów wynikających z różnych interesów.

Zrozumienie, kto ma wpływ na projekt, pozwala na zaangażowanie tych osób we wczesnym stadium projektu, co zwiększa szanse na powodzenie. Z uwagi na to, w biznes planie warto przedstawić informacje o głównych wykonawcach projektu, ich doświadczeniu i umiejętnościach. Takie informacje pozwalają inwestorom lepiej zrozumieć potencjał przedsięwzięcia i jego szanse na powodzenie.

Biznes Plan: Narzędzia

Dobrze opracowany plan opiera założenia na podstawie analizy przedsięwzięcia. Oto lista przydatnych narzędzi do przeprowadzenia analiz w biznes planie:  

 • CAGE (Cross-cultural Adaptability Genome) – narzędzie do oceny różnic kulturowych między dwoma rynkami.
 • 5 Sił Portera – narzędzie do oceny konkurencyjności rynku, oparte na pięciu siłach.
 • Przypadki Konkurencji – narzędzie do oceny konkurencji na rynku, pozwalające na zidentyfikowanie konkurentów i ich sił oraz słabości.
 • Ocena Ryzyka – proces analizy potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z przedsięwzięciem.
 • Model Wejścia – narzędzie do analizy kosztów, nakładów, wpływów konkurencji, oczekiwań klientów i innych czynników wpływających na rentowność biznesu.
 • Strategia cenowa – sposób ustalania cen produktów lub usług, dostosowany do potrzeb i celów przedsiębiorstwa oraz oczekiwań klientów.
 • Reklama – działania marketingowe mające na celu promowanie produktów lub usług poprzez różne kanały komunikacji.
 • Badania marketingowe – proces zbierania, przetwarzania i analizowania informacji dotyczących rynku, klientów i konkurencji w celu lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań klientów.
 • SWOT – narzędzie do analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa.

Zidentyfikuj swoją niszę rynkową

Nisza rynkowa to miejsce, w którym popyt przewyższa podaż, co może przyciągnąć inwestorów i zwiększyć szanse na powodzenie przedsięwzięcia. Z kolei szansa rynkowa to okazja do zaspokojenia potrzeb klientów poprzez odpowiednie produkty lub usługi, co zwiększa szanse na szybki wzrost biznesu.

Jak zidentyfikować szansę rynkową?

Aby zidentyfikować szansę rynkową, należy odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań. Zacznij od zweryfikowania, czy nisza produktu lub usługi rośnie szybko. Po drugie, ważne jest, aby sprawdzić, czy dystans pomiędzy posiadaną wiedzą i technologią a zidentyfikowaną niszą jest wystarczająco bliski, aby umożliwić szybkie wejście na rynek. Po trzecie, należy zweryfikować bariery wejścia, takie jak konkurencja, dystrybucja czy produkcja. Jeżeli te trzy podstawowe informacje są pozytywne, istnieje szansa rynkowa i można przystąpić do pisania biznes planu.

Przykładowy Biznes Plan
dla firmy SaaS zajmującej się lead generation i SEO

 1. Streszczenie przedsięwzięcia, czyli krótki opis firmy SaaS zajmującej się lead generation i SEO, wraz z przedstawieniem głównych wykonawców projektu
 2. Opis firmy – wskazanie właścicieli, źródła finansowania, zarządzania, statusu prawnego, lokalizacji, rodzaju i godzin pracy, produktów i usług, dostawców, produkcji, księgowości
 3. Model biznesowy – oferowane korzyści dla klientów z zakresu lead generation i SEO, segmenty klientów, kanały dystrybucji, relacje z klientami, kluczowe działalności i zasoby, kluczowi partnerzy, przychody, koszty.
 4. Marketing – badania marketingowe, SWOT, bariery wzrostu, 4P marketing mix, analiza konkurencji, strategia cenowa, reklama
 5. Obliczenia – rachunek zysków i strat w pierwszych 5 latach przedsięwzięcia, dokładna analiza kosztów, NPV
 6. Ryzyko niepowodzenia – główne zagrożenia i drogi wyjścia
 7. Zespół – przedstawienie głównych wykonawców projektu, ich doświadczenia i umiejętności, opis ról i odpowiedzialności, plan rozwoju zespołu
 8. Założenia i wnioski – podsumowanie przedsięwzięcia, wyciągnięcie wniosków na podstawie analizy i obliczeń, określenie szans i zagrożeń dla przedsięwzięcia
 9. Harmonogram – rozpisanie etapów realizacji projektu w ciągu pierwszych 5 lat, uwzględnienie głównych celów i zadań, odpowiedzialności za poszczególne etapy
 10. Budżet – szczegółowe rozpisanie kosztów i przychodów w ciągu pierwszych 5 lat, uwzględnienie głównych źródeł finansowania, planowanych inwestycji i wydatków.

Przykładowa analiza finansowa

LataPrzychodyKosztyZysk bruttoZysk netto
1100 00050 00050 00035 000
2120 00060 00060 00045 000
3150 00070 00080 00060 000
4180 00080 000100 00075 000
5210 00090 000120 00090 000

 

*Przyjęto stawkę podatku dochodowego w wysokości 30%

W pierwszym roku działalności przychody wynoszą 100 000, a koszty 50 000, co daje zysk brutto w wysokości 50 000. Po odliczeniu podatku dochodowego w wysokości 30%, otrzymujemy zysk netto w wysokości 35 000. W kolejnych latach przychody oraz zysk netto rosną, co świadczy o rosnącym sukcesie firmy.

Biznes plan: przykładowa tabela NPV

LataZysk nettoNPV
135 00034 568
245 00041 711
360 00048 892
475 00055 961
590 00062 857

*Przyjęto stopę zwrotu z inwestycji w wysokości 10%

W pierwszym roku działalności zysk netto wynosi 35 000, a NPV 34 568. W kolejnych latach zysk netto oraz NPV rosną, co świadczy o rosnącej atrakcyjności inwestycji. Wartość NPV jest obliczana poprzez odjęcie od zysku netto kwoty, która przy stopie zwrotu z inwestycji w wysokości 10% daje równowartość pieniędzy w danym roku.

Formuła obliczenia NPV

W kontekście biznes planu, NPV jest używane do oceny opłacalności projektu lub inwestycji. Wyznacza ono różnicę między sumą wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych a kosztami zainwestowanymi w projekcie lub inwestycji. Pozytywne NPV wskazuje na to, że projekt lub inwestycja generuje przepływy pieniężne przewyższające koszty zainwestowane w danym czasie.

NPV = Zysk netto / (1 + stopa zwrotu z inwestycji)^n

gdzie:

 • zysk netto w danym roku
 • stopa zwrotu z inwestycji – stopa zwrotu oczekiwana przez inwestora, w przykładzie przyjęto 10%
 • n – numer roku działalności firmy, np. dla pierwszego roku n=1, dla drugiego roku n=2 itd.

Przykładowe obliczenie NPV dla drugiego roku działalności firmy:

NPV = 45 000 / (1 + 0,1)^2 = 41 711

Wartość NPV w drugim roku działalności firmy wynosi 41 711.

business plan for tech companies

Skuteczny biznes plan: Kluczowe Wnioski

 1. Skuteczny biznes plan powinien zawierać opis firmy, model biznesowy, analizę marketingową, ocenę ryzyka, harmonogram i budżet.
 2. Model biznesowy powinien zawierać informacje o oferowanych korzyściach dla klientów, segmentach klientów, kanałach dystrybucji, kluczowych działalnościach i zasobach, kluczowych partnerach, przychodach i kosztach.
 3. Analiza marketingowa powinna zawierać badania marketingowe, SWOT, bariery wzrostu, 4P marketing mix, analizę konkurencji, strategię cenową i reklamę.
 4. Ocena ryzyka jest niezbędna, aby zidentyfikować główne zagrożenia i drogi wyjścia.
 5. Harmonogram i budżet powinny uwzględniać etapy realizacji projektu w ciągu pierwszych 5 lat oraz koszty i przychody.