Projektowanie usług metodą service blueprint

Projektowanie usługi metodą Service Blueprint oferuje holistyczne spojrzenie na usługę i jest niezbędne dla każdej organizacji dążącej do ciągłego doskonalenia i optymalizacji swoich usług.

service blueprint dryseo

Czym jest projektowanie usług?

Projektowanie usług, znane również jako Service Design, to interdyscyplinarny proces mający na celu zapewnienie jak najlepszego doświadczenia użytkownikom przez optymalizację infrastruktury, komunikacji, ludzi i innych komponentów usługi.

W tym podejściu, firma analizuje i planuje cały „łańcuch wartości” usługi, od momentu pierwszego kontaktu użytkownika z usługą aż po jej zakończenie. Głównym celem jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz dostosowanie do nich wszystkich aspektów usługi, tak aby była ona nie tylko efektywna, ale również przyjazna dla użytkownika. Projektowanie usług często wykorzystuje różne narzędzia i metody, takie jak badania etnograficzne, prototypowanie czy testowanie z użytkownikami, aby zrozumieć i spełnić ich potrzeby. W praktyce może to oznaczać wprowadzenie nowych punktów kontaktu z klientem, ulepszenie procesów biznesowych czy nawet całkowitą zmianę modelu świadczenia usługi.

Design Thinking, czyli myślenie projektowe, to podejście do rozwiązywania problemów i generowania nowych pomysłów, które stawia na pierwszym miejscu potrzeby i oczekiwania użytkowników. Proces ten jest iteracyjny i składa się z kilku etapów, takich jak empatyzacja, definicja problemu, ideacja, prototypowanie i testowanie.

User Experience (UX), czyli doświadczenie użytkownika, jest kluczowe, ponieważ bezpośrednio wpływa na satysfakcję klienta i jego decyzje zakupowe. Dobre UX zwiększa lojalność klientów, zmniejsza koszty obsługi i może stanowić konkurencyjną przewagę na rynku.

Jakie są etapy w projektowania usług?

Etapy projektowania usługi zaczynają się od „empatyzacji„, która polega na głębokim zrozumieniu potrzeb i problemów użytkowników. W tym etapie, zespoły projektowe angażują się w badania terenowe, wywiady i obserwacje, aby zrozumieć, jakie wyzwania stoją przed użytkownikami. Następnie przechodzą do etapu „definicji problemu„, gdzie analizują zebrane informacje i precyzują, jaki problem mają rozwiązać. To jest kluczowe dla skierowania energii i zasobów na właściwe wyzwania.

Kolejny etap to „ideacja„, czyli generowanie różnych pomysłów i rozwiązań dla zdefiniowanego problemu. W tym etapie zachęca się do myślenia poza schematami i eksplorowania różnorodnych możliwości. Po wybraniu najbardziej obiecujących pomysłów, przechodzi się do „prototypowania„. Tutaj tworzy się wstępne wersje rozwiązania, które są następnie „testowane” w kontekście rzeczywistym lub w symulowanych warunkach. Proces jest iteracyjny, co oznacza, że te etapy są wielokrotnie powtarzane, aż do osiągnięcia rozwiązania, które najefektywniej rozwiązuje problem. Każda iteracja dostarcza cennych informacji, które są używane do dalszego udoskonalenia usługi.

Jakie są zasady projektowania usług?

Zasady projektowania usług są kluczowymi wytycznymi, które kierują procesem tworzenia i dostarczania usług. Oto wyjaśnienie poszczególnych zasad:

 1. Zorientowanie na użytkownika: Ta zasada podkreśla znaczenie zrozumienia i spełniania potrzeb użytkowników. Dzięki temu usługi są bardziej użyteczne i atrakcyjne dla klientów.

 2. Ko-kreacja (współtworzenie): Oznacza to, że w proces tworzenia usługi zaangażowani są różni interesariusze, takie jak klienci, pracownicy i menedżerowie. Wspólne podejście do projektowania pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

 3. Sekwencjonowanie: Ta zasada mówi o tym, że usługa jest procesem, który można podzielić na różne etapy lub „momenty usługowe”. Każdy z tych momentów musi być starannie zaprojektowany, aby zapewnić spójne i pozytywne doświadczenie dla użytkownika.

 4. Ewidencjonowanie: Tutaj chodzi o podział usługi na „frontstage” i „backstage”. Frontstage to wszystko, co klient widzi i doświadcza, podczas gdy backstage to wewnętrzne procesy i mechanizmy, które umożliwiają świadczenie usługi.

 5. Holistyczne podejście: Oznacza to, że w projektowaniu usług uwzględnia się całość doświadczenia klienta i wszystkich zainteresowanych stron, nie tylko pojedyncze elementy czy interakcje.

Dodatkowe filary, takie jak „Jobs to be done” i „wymiana wartości”, mogą również być uwzględnione:

 • Jobs to be done: Skupia się na zrozumieniu zadań, które użytkownik chce wykonać, zamiast na samym produkcie czy usłudze. Pomaga to w identyfikacji rzeczywistych potrzeb klientów.

 • Wymiana wartości: Ta zasada podkreśla znaczenie współtworzenia wartości między dostawcą i klientem. Może to być realizowane poprzez różne formy interakcji, takie jak programy lojalnościowe.

Każda z tych zasad ma swoje miejsce i znaczenie w procesie projektowania usługi i może być dostosowana w zależności od specyfiki projektu i potrzeb organizacji.

Jakie są narzędzia?

Narzędzia używane w projektowaniu usług to między innymi: Persony, Customer Journey Map i Service Blueprint. Narzędzia stosowane w projektowaniu usług są kluczowe dla zrozumienia potrzeb użytkowników i efektywnego projektowania doświadczeń. „Persony” są jednym z najważniejszych narzędzi i służą do tworzenia archetypów użytkowników, reprezentujących różne segmenty docelowe. Pomagają one w zrozumieniu, kim są użytkownicy, jakie mają potrzeby i jakie problemy mogą napotkać. „Customer Journey Map”, czyli mapa podróży klienta, to kolejne narzędzie, które pozwala na zrozumienie i wizualizację doświadczeń klientów na różnych etapach korzystania z usługi. Mapa ta uwzględnia różne punkty kontaktu i interakcje, które klient ma z usługą, i pomaga zidentyfikować momenty prawdy, w których doświadczenie klienta jest krytyczne. Service Blueprint to narzędzie, które umożliwia głęboką analizę i wizualizację procesów usługowych. Dzieli ono usługę na różne komponenty, takie jak interakcje frontstage i backstage, i pokazuje, jak te elementy są ze sobą powiązane. 

Co to jest service blueprint?

Service blueprint czyli schemat usługi to narzędzie wykorzystywane do wizualizacji i analizy procesów świadczenia usług, pozwalające na ich projektowanie i optymalizację. Przedstawia on graficznie wszystkie elementy związane z usługą, od etapów i ról po narzędzia i zadania. W kontekście marketingowym, schemat ten identyfikuje punkty, w których kupujący wchodzi w interakcję z firmą, mapując efektywnie ścieżkę podróży zakupowej perspektywy klienta.

Schemat usługi pomaga w zrozumieniu, jak usługa jest dostarczana od początku do końca, uwzględniając zarówno elementy widoczne dla klienta, jak i te niewidoczne. Można na nim zobaczyć, jak różne komponenty usługi są ze sobą powiązane, co pozwala na identyfikację potencjalnych problemów i okazji do usprawnień. Jest to szczególnie użyteczne dla zespołów zorientowanych na klienta i stanowi kluczowy element w procesie projektowania usługi (Service Design).

Na czym polega metoda service blueprint?

Metoda service blueprint polega na wykonaniu analizy jak różne elementy usługi są ze sobą powiązane i jak wpływają na doświadczenie klienta. Obejmuje to zarówno elementy „widoczne” dla klienta, jak interakcje z personelem czy interfejs użytkownika, jak i elementy „niewidoczne”, takie jak logistyka, zarządzanie danymi czy koordynacja między różnymi działami firmy.

W praktyce, schemat usługi staje się kluczowym elementem w procesie projektowania, umożliwiającym identyfikację potencjalnych problemów, luki w usługach czy niespójności w doświadczeniu klienta. Dzięki temu, zespoły mogą skupić się na optymalizacji tych aspektów usługi, które mają największy wpływ na satysfakcję klienta i efektywność operacyjną.

W kontekście marketingowym, schemat usługi jest również nieocenionym narzędziem do mapowania ścieżki podróży zakupowej klienta. Pozwala to na identyfikację kluczowych punktów kontaktu i interakcji, które mogą być optymalizowane w celu zwiększenia konwersji i lojalności klienta.

Ostatecznie, Service Blueprint służy jako narzędzie komunikacji i współpracy między różnymi działami i zespołami w organizacji, ułatwiając implementację i monitorowanie zmian w usługach. Działa to na korzyść nie tylko klientów, ale i samej organizacji, która dzięki temu może stać się bardziej zorientowana na klienta, efektywna i konkurencyjna na rynku.

Jak zaprojektować usługi metodą Service Blueprint?

Metoda Service Blueprint to kompleksowy proces, który wymaga zaangażowania różnych działów organizacji i skupia się na ciągłej optymalizacji usługi z perspektywy klienta. Proces blueprint składa się z pięciu podstawowych etapów:

 1. Projektowanie usług metodą Service Blueprint rozpoczyna się od zrozumienia całego ekosystemu usługi, w tym potrzeb i oczekiwań klientów. Pierwszym krokiem jest zebranie danych, które mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak wywiady z klientami, obserwacje czy analizy rynkowe.
 2. Następnie, na podstawie zgromadzonych informacji, tworzy się wizualny schemat usługi. Schemat ten dzieli się na kilka warstw, zwykle zaczynając od działań klienta na „scenie” (frontstage), przez interakcje z pracownikami i technologią, aż do działań „za kulisami” (backstage).
 3. Następnie, każda warstwa jest dokładnie analizowana, aby zidentyfikować kluczowe elementy, takie jak punkty kontaktu, procesy i zasoby niezbędne do świadczenia usługi. W tym etapie, zespoły mogą zidentyfikować luki, niespójności czy inne problemy w obecnym stanie usługi. To pozwala na wypracowanie konkretnych rozwiązań i usprawnień. Można również zidentyfikować metryki, które będą służyły do mierzenia efektywności i jakości usługi.
 4. Po stworzeniu i analizie Service Blueprint, następuje etap implementacji zmian. Tutaj kluczowe jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron: od menedżerów przez pracowników bezpośrednio obsługujących klienta, aż po zespoły techniczne. Dzięki temu, wszyscy uczestnicy procesu mają jasność co do swoich ról i odpowiedzialności, co znacząco ułatwia wprowadzenie usprawnień.
 5. Ostatnim etapem jest monitorowanie i ewaluacja wprowadzonych zmian. Na podstawie wybranych metryk można ocenić, czy i jak wprowadzone usprawnienia wpłynęły na jakość usługi i doświadczenie klienta. To również czas na iteracyjne ulepszenia, ponieważ Service Blueprint to narzędzie dynamiczne, które powinno być aktualizowane w miarę zmian w usłudze czy oczekiwaniach klientów.

Elementy Schematu Usługi

Elementy Schematu Usługi są podstawą dla tworzenia dokładnej i funkcjonalnej mapy Service Blueprint, która przedstawia proces dostarczania usługi w sposób holistyczny. Obejmuje ona zarówno aspekty widoczne dla klienta, jak i te działające za kulisami w organizacji. Przykładowo, w kontekście zakupów online, klient może widzieć tylko interakcje związane z przeglądaniem produktów i dokonywaniem płatności, ale mapa Service Blueprint uwzględnia również procesy takie jak zarządzanie zapasami, logistyka i obsługa klienta.

Mapa jest zorganizowana według pięciu kluczowych elementów: fizycznych dowodów, działań klienta, działań widocznych dla klienta (Frontstage), działań niewidocznych dla klienta (Backstage) i procesów wsparcia. Te elementy są dodatkowo rozdzielone liniami, które określają, czy i jak te elementy wpływają na doświadczenie klienta. Na przykład, linie te mogą określać, czy klient wchodzi w interakcję z pracownikami firmy i jak duży wpływ ma ta interakcja na jego doświadczenie.

Dodatkowo, wartość schematu usługi można podnieść przez uwzględnienie metryk wydajności (KPI) i emocji, zarówno klientów jak i pracowników, w różnych punktach styku. Analiza taka nie tylko ułatwia identyfikację obszarów do optymalizacji, ale także pomaga w lepszym zrozumieniu, co napędza satysfakcję i lojalność klienta. W ten sposób, Service Blueprint staje się nie tylko narzędziem diagnostycznym, ale także strategicznym.

Jak wygląda service blueprint?

Service Blueprint to graficzny schemat, który ukazuje poszczególne etapy świadczenia usługi, role i zadania uczestników, oraz narzędzia i procesy zaangażowane w dostarczenie usługi. Na schemacie stosuje się różne symbole i notacje, w tym strzałki wskazujące na związki przyczynowo-skutkowe między elementami. Procesy niewidoczne dla klienta są oddzielane od tych widocznych za pomocą poziomej linii. Schemat również identyfikuje kluczowe osoby wewnątrz organizacji odpowiedzialne za operacje i ich role.

Schemat usługi (service blueprint):

service blueprint map example

Dowód rzeczowy

Na mapie Service Blueprint, dowód rzeczowy (ang. „physical evidence”) jest zazwyczaj umieszczony powyżej „linii interakcji” i podróży klienta, aby pokazać, jakie elementy namacalne lub wizualne klient doświadcza w trakcie korzystania z usługi. Jest to część „frontstage”, czyli wszystkiego, co klient widzi i z czym wchodzi w interakcję.

Umieszczenie dowodów rzeczowych w tej części mapy podkreśla ich rolę w kształtowaniu doświadczeń klienta. Dowody te mogą być różnorodne – od strony internetowej i jej designu, przez oznakowanie w miejscu świadczenia usługi, aż po materiały reklamowe czy uniformy pracowników. Są one często pierwszym elementem, z którym klient ma do czynienia i na podstawie którego buduje swoją opinie o usłudze czy marce. W związku z tym, dowody rzeczowe odgrywają kluczową rolę w procesie dostarczania usługi, wpływając na oczekiwania, percepcję i satysfakcję klienta.

Podróż klienta

Na mapie Service Blueprint, podróż klienta („customer journey”) jest zazwyczaj umieszczona nad „frontstage”, czyli nad działaniami firmy widocznymi dla klienta, a poniżej „dowodów rzeczowych” (ang. „physical evidence”), które mogą obejmować różne elementy, jak narzędzia, technologie czy materialne aspekty usługi. Ulokowanie podróży klienta w ten sposób służy zilustrowaniu, jak klient wchodzi w interakcję z różnymi aspektami usługi.

W tym ustawieniu, podróż klienta działa jako rodzaj ramy referencyjnej dla wszystkich innych elementów na mapie. Pokazuje, w jakich momentach klient styka się z działaniami „frontstage” i jak te działania są wspierane przez procesy „backstage”, czyli te niewidoczne dla klienta. Dzięki temu można lepiej zrozumieć, które elementy „frontstage” i „backstage” są kluczowe w różnych fazach interakcji z klientem, i jak można je zoptymalizować, aby poprawić całkowite doświadczenie klienta.

Scena

Frontstage, znane też jako „scena”, odnosi się do wszystkich działań i interakcji firmy, które są widoczne dla klienta podczas korzystania z usługi. Jest to część procesu świadczenia usługi, w której klient bezpośrednio uczestniczy i którą może obserwować.

Frontstage w kontekście strony internetowej to wszystko, co użytkownik widzi i z jakim wchodzi w interakcję podczas odwiedzin na witrynie. Obejmuje to elementy takie jak design strony, nawigacja, treści, a także formularze do wypełnienia, chaty obsługujące klienta czy interfejs do finalizacji zakupów.

Dla przykładu, klient wchodzący na stronę internetową sklepu z odzieżą doświadcza frontstage poprzez przeglądanie asortymentu, dodawanie produktów do koszyka, korzystanie z opcji filtrowania i sortowania, aż do momentu finalizacji zakupu i płatności. Każdy z tych kroków jest widoczny dla klienta i wpływa na jego ostateczne doświadczenie z marką. Optymalizacja tych elementów jest kluczowa dla sukcesu usługi, ponieważ to, co dzieje się na „scenie”, bezpośrednio wpływa na satysfakcję i postrzeganie marki przez klienta.

Linie widoczności i interakcji

Linie widoczności i interakcji w Service Blueprint działają jako granice pomiędzy różnymi aspektami doświadczenia usługowego: podróżą klienta, frontstage (sceną) i backstage (zapleczem). Linia widoczności oddziela to, co klient może zobaczyć (frontstage), od działań, które są dla niego niewidoczne (backstage). Linia interakcji z kolei oddziela ścieżkę użytkownika od działań firmy, które są widoczne dla klienta (frontstage).

Na przykład w kontekście strony internetowej, podróż klienta może obejmować kroki użytkownika takie jak wejście na stronę, przeszukiwanie produktów i czytanie opinii. Te kroki są przedstawione nad linią interakcji. Frontstage to te elementy strony i funkcje, z którymi klient wchodzi w bezpośrednią interakcję – jak przycisk „Dodaj do koszyka” czy chat z obsługą klienta. Są one zlokalizowane pomiędzy linią interakcji a linią widoczności. Backstage to wszelkie działania, które odbywają się poza polem widzenia klienta, takie jak zarządzanie bazą danych, logistyka czy obsługa płatności, i znajdują się poniżej linii widoczności.

Linie te pomagają w analizie i optymalizacji procesu usługowego, umożliwiając zrozumienie jakie są emocje użytkownika i w którym miejscu należy wprowadzić ulepszenia dla zwiększenia satysfakcji klienta i efektywności operacyjnej.

Zaplecze

Zaplecze, czyli backstage, to część procesu usługowego, która jest niewidoczna dla klienta i obejmuje wszystkie działania i procesy niezbędne do dostarczenia usługi. W kontekście strony internetowej, zaplecze może zawierać zarządzanie bazą danych, logistykę, procedury bezpieczeństwa, zarządzanie zapasami i inne czynności, które są krytyczne dla funkcjonowania usługi, ale nie są bezpośrednio zauważalne przez klienta. Backstage jest kluczowe dla efektywności i jakości świadczonej usługi, choć klient nie ma z nim bezpośredniej interakcji. Zrozumienie i optymalizacja działań w zapleczu są istotne dla zapewnienia płynności i jakości całego doświadczenia usługowego.

Procesy wspierające

Procesy wspierające, znane również jako support processes, to zestaw działań i mechanizmów, które choć nie są bezpośrednio widoczne dla klienta, mają wpływ na jakość i efektywność świadczonej usługi. Na przykład, w kontekście strony internetowej, procesy wspierające mogą obejmować zarządzanie infrastrukturą serwerową, monitorowanie bezpieczeństwa i jakości danych, a także inne procedury administracyjne i logistyczne. Te procesy są niezbędne do utrzymania działania usług frontowych i zaplecza, zapewniając, że cała operacja funkcjonuje płynnie. Dobrze zarządzane procesy wspierające mogą znacząco wpłynąć na pozytywne doświadczenie klienta, nawet jeśli nie są one bezpośrednio zauważalne.

Analiza

Analiza to kolejny etap w procesie Service Blueprint, mający na celu zrozumienie i ocenę jak poszczególne elementy zidentyfikowane w schemacie usługi wpływają na jakość usługi oraz doświadczenie użytkownika. W tym etapie, dokładne zbadanie każdego elementu pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy, potencjalnych „wąskich gardeł” w procesie, a także możliwości optymalizacji.

Na przykładzie strony internetowej, analiza może zaczynać się od oceny interfejsu użytkownika: czy jest on intuicyjny, czy strona ładuje się szybko, jakie są opinie użytkowników. Nie tylko front-end, ale też back-end strony podlega analizie. Tutaj można zwrócić uwagę na takie aspekty jak czas odpowiedzi serwera, czy też skuteczność różnych algorytmów, które wpływają na doświadczenie użytkownika.

Identyfikacja potencjalnych „wąskich gardeł” jest kluczowa. Jeżeli na przykład analiza wskaże, że strona traci dużo użytkowników na etapie rejestracji, to wskazuje to na konieczność zbadania i optymalizacji tego konkretnego procesu.

Po zakończeniu analizy, zaleca się wprowadzenie zmian i ponowną ocenę, aby sprawdzić ich efektywność. W ten sposób, analiza Service Blueprint staje się narzędziem do ciągłego doskonalenia usługi, w tym przypadku, strony internetowej.

service blueprint stages and lines

Jak wykorzystać service blueprint w rozwoju biznesu?

Wykorzystanie Service Blueprint w rozwoju biznesu pomaga w identyfikacji obszarów do ulepszenia, co przekłada się na zwiększenie satysfakcji klienta i potencjalny wzrost firmy. Plan usług, czyli Service Blueprint, to narzędzie projektowe, które oferuje szczegółowy widok na różne aspekty działania firmy, od interakcji z klientem do procesów odbywających się za kulisami. Dzięki tej wizualizacji, zarząd może łatwiej zauważyć możliwości optymalizacji, zarówno w kontakcie z klientem, jak i wewnętrznych operacjach. Na przykład, jeśli mapa pokazuje, że punkt styku z klientem jest problematyczny, firma może podjąć konkretne kroki, aby go usprawnić.

Takie podejście nie tylko zwiększa efektywność i jakość usług, ale również pomaga w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klienta. W efekcie, poprawa w tych obszarach może prowadzić do zwiększenia lojalności klientów, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu i rozwoju firmy. Również, dzięki dokładnemu zrozumieniu procesów, firma może zidentyfikować potencjalne oszczędności i efektywniej zarządzać zasobami, co również jest korzystne z perspektywy biznesowej.

Korzyści

Korzyścią z użycia Service Blueprint jest głębokie zrozumienie wszystkich aspektów procesu dostarczania usługi, co przekłada się na wyższą jakość usług i większe zadowolenie klientów. Service Blueprint umożliwia holistyczną analizę procesów usługowych, od identyfikacji roli i wpływu poszczególnych pracowników na jakość usługi, po rozpoznanie obszarów możliwej optymalizacji. Ostatecznym celem jest podniesienie jakości oferowanych usług, co może zwiększyć zadowolenie klientów i współczynniki konwersji, czyli przekształcenie zainteresowania w zakup.

Jedną z dodatkowych korzyści jest możliwość identyfikacji sposobów uzyskania przewagi konkurencyjnej. Zrozumienie, gdzie leży moc i słabość usługi, umożliwia strategiczne działania, które mogą zdecydowanie różnić firmę od konkurencji. Ponadto, szczegółowy wgląd w proces usługi może inspirować do innowacji, poprzez identyfikację nowych sposobów na usprawnienie lub ulepszenie oferowanych usług.

Końcową korzyścią jest potencjalny rozwój biznesu. Optymalizacja usług i zwiększenie satysfakcji klientów są czynnikami, które mogą prowadzić do zwiększenia zysków i długoterminowego sukcesu firmy.

service blueprint customer satisfaction
service blueprint method

Jak wykorzystać service blueprint w cyfrowym marketingu?

W cyfrowym marketingu, Service Blueprint jest narzędziem do optymalizacji doświadczeń klienta, identyfikacji mocnych i słabych punktów w oferowanych usługach i tworzenia skuteczniejszych kampanii marketingowych. Plan usługi daje firmie pełen obraz interakcji klienta z marką, od pierwszego punktu kontaktu, na przykład przez reklamę w mediach społecznościowych, do zakupu i korzystania z usługi. Ta mapa procesów pomaga marketerom zrozumieć, gdzie można wprowadzić ulepszenia, co z kolei prowadzi do zwiększenia konwersji i satysfakcji klienta.

Zastosowanie Service Blueprint w cyfrowym marketingu pozwala na znalezienie i wykorzystanie unikatowej przewagi konkurencyjnej. Na przykład, jeśli analiza planu usług ujawni, że proces zakupu na stronie firmy jest zbyt skomplikowany, firma może zdecydować się na uproszczenie go, co zwiększy prawdopodobieństwo finalizacji zakupów. Dzięki temu narzędziu, firmy są również w stanie identyfikować „punkty bólu” klienta i zastosować odpowiednie rozwiązania, co w rezultacie zwiększa lojalność i wpływa na długoterminowe relacje z klientami.

Dodatkowo, zastosowanie Service Blueprint może wzmocnić postrzeganie firmy jako innowacyjnej. Strukturalne podejście do identyfikacji i rozwiązywania problemów jest często postrzegane jako dowód na profesjonalizm i skupienie na klientach. W ten sposób, Service Blueprint nie tylko pomaga w ulepszeniu oferowanych usług, ale również w budowaniu wizerunku marki w środowisku cyfrowym.

Zastosowania Service Blueprint w SaaS

Service Blueprint jest wykorzystywana w SaaS do projektowania usług oraz analizy i optymalizacji całego doświadczenia klienta, od momentu akwizycji przez wsparcie po retencję. W modelu SaaS, gdzie subskrypcje i retencja klienta są kluczowe, zrozumienie i ulepszanie ścieżki klienta staje się priorytetem. Service Blueprint pomaga wizualizować interakcje klienta z usługą na różnych etapach, identyfikować wąskie gardła i obszary do optymalizacji, co jest niezbędne dla utrzymania i wzrostu bazy klientów. Dzięki temu, firmy SaaS mogą skoncentrować swoje działania marketingowe i rozwojowe tam, gdzie przyniosą one największe korzyści, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia przychodów i zadowolenia klientów.

service blueprint tool business development

Optymalizacja usług

Service Blueprint jest używany głównie dla optymalizacji istniejących usług, zrozumienia operacji wewnętrznych i ich wpływu na doświadczenia klienta. Jest to narzędzie szczególnie wartościowe dla firm w sektorze zaawansowanych technologii, takich jak SaaS.

W tym kontekście, Service Blueprint daje firmy głębokie zrozumienie wszelkich wewnętrznych procesów, od rozwoju oprogramowania po wsparcie techniczne. To szczegółowe zrozumienie pozwala identyfikować potencjalne słabe punkty i obszary do poprawy.

Doświadczenie klienta, zwłaszcza w aspektach takich jak rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne, można szczegółowo zbadać i zrozumieć. Service Blueprint umożliwia firmom zrozumienie, jak klient doświadcza ich usługi na każdym etapie, co jest kluczowe dla zwiększenia zadowolenia i lojalności klienta.

W sektorze SaaS, gdzie generowanie przychodów jest często oparte na cyklicznych opłatach licencyjnych, zadowolenie i retencja klientów są kluczowe. Dlatego optymalizacja procesów obsługi klienta za pomocą Service Blueprint może prowadzić do wyższych wskaźników retencji i w efekcie, do wyższych przychodów.

Projektowanie usług

Projektowanie usług SaaS wymaga strategicznego podejścia skupionego na kliencie, które nie kończy się na tworzeniu nowego produktu, ale także obejmuje sposób jego dostarczania i ogólne doświadczenie klienta.

Odpowiednio zaprojektowany proces zaczyna się od jasno określonych celów. To fundament, który napędza wszelkie działania i służy jako punkt odniesienia w procesie innowacji. Następnie, firma powinna zidentyfikować możliwości wprowadzenia innowacji, biorąc pod uwagę każdy punkt kontaktu z klientem.

Opinie klientów są kluczowe dla zrozumienia, jakie zmiany są najbardziej potrzebne. Można je pozyskać poprzez ankiety, wywiady czy grupy fokusowe. Ta wiedza, zestawiona z analizą bieżących operacji za pomocą narzędzi jak Service Blueprint, pozwala zlokalizować obszary najbardziej potrzebujące innowacji.

Testowanie to kolejny etap, który pozwala na małą skalę sprawdzić skuteczność proponowanych zmian. Po udanym teście, innowacje są wdrażane szerzej, ale proces nie kończy się tu. Monitoring i ciągłe udoskonalenia są kluczowe, bo innowacja w projektowaniu usług jest procesem ciągłym.

customer journey and service blueprint

Wprowadzanie nowych usług

Service Blueprint jest kluczowym narzędziem w wprowadzaniu nowych usług SaaS, umożliwiającym holistyczne spojrzenie i optymalizację całego procesu dostarczania usług. Zaczynając od interakcji z klientem, narzędzie to umożliwia identyfikację i ulepszenie każdego punktu styku, co jest niezbędne dla udanego wprowadzenia produktu na rynek. Dodatkowo, dzięki wizualizacji wszystkich elementów procesu, łatwiej jest identyfikować i rozwiązać potencjalne problemy, zanim wpłyną one na klienta.

Service Blueprint pozwala na identyfikację nieefektywności i wąskich gardeł w procesach, co może prowadzić do optymalizacji i poprawy wydajności. Ponadto, narzędzie to jest również nieocenione w planowaniu wsparcia posprzedażowego, co jest krytyczne dla utrzymania długoterminowej lojalności klientów. Ogólnie rzecz biorąc, jest to narzędzie, które pozwala na skupienie wszystkich aspektów operacyjnych i klienckich w jednym spójnym obrazie, ułatwiając tym samym wprowadzenie nowych, skuteczniejszych i bardziej konkurencyjnych usług SaaS.

Kluczowe wnioski

 
 1. Projektowanie usług wymaga holistycznego spojrzenia na cały łańcuch wartości, od pierwszego kontaktu z klientem do zakończenia usługi.
 2. Design Thinking to iteracyjny proces, który skupia się na potrzebach i oczekiwaniach użytkowników, obejmujący etapy takie jak empatyzacja, definicja problemu, ideacja, prototypowanie i testowanie.
 3. Doświadczenie użytkownika (User Experience) jest kluczowe dla satysfakcji klienta i może stanowić konkurencyjną przewagę na rynku.
 4. Zasady Projektowania usług obejmują zorientowanie na użytkownika, ko-kreację, sekwencjonowanie, ewidencjonowanie i holistyczne podejście.
 5. Do najważniejszych narzędzi w projektowaniu usług należą Persony, Customer Journey Map i Service Blueprint.
 6. Service Blueprint to narzędzie rozwoju biznesu, które pomaga firmom zrozumieć cały proces świadczenia usługi, od początku do końca.
 7. Mapa Service Blueprint to wizualny diagram przedstawiający podróż klienta i działania wewnętrzne w firmie.
 8. Linie analityczne Service Blueprint dzielą proces świadczenia usługi przy użyciu kryteriów takich jak wpływ, widoczność i interakcja.
 9. Service Blueprint odgrywa rolę w rozwoju biznesu, zapewniając szczegółowy wgląd w procesy usługowe, identyfikując mocne i słabe strony, dostosowując się do potrzeb klientów i przyczyniając się do zwiększenia satysfakcji klientów i rozwoju biznesu.
 10. Service Blueprints mogą być wykorzystywane przy wprowadzaniu nowych produktów, aby zrozumieć interakcje z klientami, zidentyfikować potencjalne problemy, poprawić wydajność, zwiększyć zadowolenie klientów i zaplanować wsparcie posprzedażowe.
 11. Firmy SaaS wykorzystują Service Blueprints do poprawy doświadczeń klientów, optymalizacji procesów, innowacji i rozwoju nowych usług, zarządzania ryzykiem, dostosowania międzyfunkcyjnego, szkolenia pracowników, wdrażania i skalowania operacji.