Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami w rozwoju biznesu angażuje kierowników projektów, oprogramowanie i metodologie aby zwiększyć efektywność. 

project management

Co to jest zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami to podejście do zarządzania operacjami firmy. W rozwoju biznesu zarządzanie projektami jest wykorzystywane do wykorzystywania możliwości biznesowych (projektów). W tym kontekście zarządzanie projektami planuje i realizuje strategie, zarządza ograniczeniami i koordynuje wysiłki różnych zespołów, aby wykorzystać możliwości w określonych ramach czasowych.

Funkcje zarządzania projektami

Funkcje zarządzania projektami, z szerokiej perspektywy rozwoju biznesu, obejmują:

 1. Planowanie strategiczne i realizacja strategii w celu wykorzystania okazji biznesowych.
 2. Osiąganie celów biznesowych w określonym czasie, takich jak zwiększony udział w rynku, wejście na nowe rynki lub rozwój nowych partnerstw.
 3. Zarządzanie ograniczeniami zasobów biznesu – zarządzanie projektami przydziela zasoby i kontroluje koszty w celu zapewnienia realizacji projektu.
 4. Zarządzanie pracą zespołową – zarządzanie projektami w biznesie koordynuje zadania członków zespołu w celu osiągnięcia tych samych celów.

Różnica między zarządzaniem projektami a tradycyjnym zarządzaniem polega na stosowaniu różnych podejść do rozwoju biznesu. Zarządzanie projektami planuje zasoby i realizuje strategie w celu wykorzystania możliwości biznesowych w określonych ramach czasowych. Tradycyjne zarządzanie koncentruje się na bieżących operacjach biznesowych i szerokiej alokacji zasobów.

Dedykowany kierownik projektu to osoba, która sprawia, że zarządzanie projektami jest skuteczne. Rola kierownika projektu ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania złożonymi projektami, zwłaszcza w kontekście rozwoju biznesu, gdzie projekty bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu i sukcesu organizacji.

Kim jest kierownik projektu?

Kierownik projektu to specjalista w firmie odpowiedzialny za nadzorowanie pomyślnego zakończenia projektu. W kontekście rozwoju biznesu, zadaniem kierownika projektu jest wykorzystanie możliwości biznesowych poprzez planowanie i realizację konkretnych, określonych w czasie projektów.

Na czym polega praca na stanowisku kierownika projektu?

Praca kierownika projektu obejmuje planowanie, wdrażanie i nadzorowanie strategii mających na celu wykorzystanie możliwości biznesowych. Kierownik projektu definiuje zakres projektu, planuje zadania, przydziela zasoby, kontroluje koszty, zarządza ryzykiem, zapewnia jakość i prowadzi projekt do zakończenia w uzgodnionych ramach czasowych.

Jakie umiejętności są potrzebne do zarządzania projektami?

Zarządzanie projektami wymaga połączenia umiejętności miękkich i specjalistycznej wiedzy. Niezbędne umiejętności miękkie obejmują komunikację, elastyczność, przywództwo i rozwiązywanie problemów. Specjalistyczne umiejętności wymagane od skutecznego kierownika projektu obejmują zrozumienie skalowalności biznesowej, biegłość w oprogramowaniu i narzędziach do zarządzania projektami, zarządzanie ryzykiem, znajomość różnych metodologii zarządzania projektami oraz zdolność do efektywnego budżetowania i alokacji zasobów.

Oprogramowanie do zarządzania projektami

Oprogramowanie do zarządzania projektami to wyspecjalizowana aplikacja zaprojektowana, aby pomóc kierownikom projektów i zespołom w skutecznym zarządzaniu zadaniami projektowymi. Może znacznie zwiększyć wydajność zarządzania projektami, ułatwiając zarządzanie zadaniami, koordynację pracy zespołowej, komunikację, śledzenie zasobów i wiele innych. W zależności od metodologii zarządzania projektami stosowane są różne narzędzia oprogramowania do zarządzania projektami.

Narzędzia do zarządzania projektami

Narzędzia do zarządzania projektami, takie jak kalendarze, wykresy Gantta, tablice Kanban, narzędzia do śledzenia czasu i platformy komunikacyjne pomagają w zarządzaniu i śledzeniu postępów projektu. Narzędzia te są często zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania projektami, takim jak ClickUp, Asana, Jira lub Monday. Wspierają one kierowników projektów w dostosowywaniu postępów projektu do jego harmonogramu i budżetu, zapewniając efektywną realizację i pomyślne zakończenie projektu.

Project Management Software Features
Project Management Software Features

Plan zarządzania projektem

W praktyce plan zarządzania projektem jest formalnym, pisemnym dokumentem lub nieformalnym zbiorem notatek, serią zadań nakreślonych w oprogramowaniu do zarządzania projektami, a nawet ustną umową. Format i poziom szczegółowości planu może zależeć od wielu czynników, w tym wielkości i złożoności projektu, kultury firmy, preferencji kierownika projektu i potrzeb zespołu.

Jakie są kluczowe elementy planu zarządzania projektem?

Dobry plan zarządzania projektem powinien zawsze zawierać kluczowe elementy: jasno określone cele, role i obowiązki, alokację zasobów, budżet, harmonogram, strategie zarządzania ryzykiem i strategie komunikacji. Elementy te są niezbędne do prowadzenia projektu w kierunku jego celów i zapewnienia jego pomyślnego zakończenia.

Plan powinien określać metodologię zarządzania projektem, która zostanie zastosowana, niezależnie od tego, czy jest to Agile, Waterfall, Scrum czy inne podejście. Metodologia ta będzie dyktować sposób organizacji, zarządzania i realizacji projektu.

Co to jest metodologia zarządzania projektami?

Metodologia zarządzania projektami to określony zestaw zasad lub systematyczny proces realizacji i zarządzania projektem. W kontekście rozwoju biznesu wybór metodyki zarządzania projektami ma znaczący wpływ na plan projektu. Popularne metodyki zarządzania projektami obejmują Agile, Scrum, Lean, Waterfall, Prince2 i Kaizen. Wybór metodyki zarządzania projektami często zależy od różnych czynników, w tym charakteru projektu, jego celów, kultury organizacji i branży, w której działa firma.

Jakie metodologie zarządzania projektami są wykorzystywane do rozwoju biznesu?

Główne metodologie zarządzania projektami stosowane w kontekście rozwoju biznesu to:

 1. Zwinne Zarządzanie Projektami (ang. Agile Project Management): Jest to iteracyjne i przyrostowe podejście do zarządzania projektami, które kładzie nacisk na elastyczność, współpracę i zadowolenie klienta. Projekty są podzielone na małe części zwane sprintami, które są priorytetyzowane i realizowane w krótkich iteracjach. Po każdym sprincie, ukończone zadania są przeglądane i zbierane są informacje zwrotne, które następnie informują o zadaniach następnego sprintu. Proces ten jest powtarzany aż do ukończenia projektu.
 2. Scrum: Jest to podzbiór Agile. Metodologia Scrum wykorzystuje sprinty do realizacji zadań, ale wyróżnia się jasno określonymi rolami (Scrum Master, Właściciel Produktu, Zespół Deweloperski) i określonymi wydarzeniami do kontroli i adaptacji, takimi jak codzienne spotkania Scrum, przeglądy sprintów i retrospektywy sprintów.
 3. Tradycyjne lub kaskadowe zarządzanie projektami (ang. Waterfall): Jest to podejście liniowe, w którym projekt przechodzi przez kolejne fazy (tj. koncepcję, inicjację, analizę, projektowanie, budowę, testowanie, wdrożenie i zamknięcie). Każdy etap jest zależny od ukończenia poprzedniego.
 4. Lean: metodologia Lean to koncentruje się na tworzeniu większej wartości dla klientów przy użyciu mniejszej ilości zasobów. Koncentruje się na wydajności, redukcji odpadów i zasadach ciągłego doskonalenia.
 5. Prince2 (ang. PRojects IN Controlled Environments) to metodologia oparta na procesach, zapewniająca technikę zarządzania projektami krok po kroku.
 6. Six Sigma: metodologia skoncentrowana na poprawie jakości wyników procesów poprzez identyfikację i usuwanie przyczyn błędów lub wad oraz minimalizowanie zmienności w procesach produkcyjnych i biznesowych.
 7. ADKAR (ang. Awareness, Desire, Knowledge, Ability, and Reinforcement) to metodologia zorientowana na cel metodologia zarządzania zmianą, która pozwala zespołom zarządzającym zmianą skoncentrować swoje działania na konkretnych wynikach biznesowych.

Jakie są rodzaje zarządzania projektami?

Istnieje wiele rodzajów zarządzania projektami w zależności od charakteru działalności. Na przykład, w branży technicznej, typowe rodzaje zarządzania projektami to zarządzanie projektami IT, zarządzanie projektami inżynieryjnymi, zarządzanie zmianami, zarządzanie projektami marketingowymi lub zarządzanie produktami.

Jaka metodologia jest najlepsza dla każdego rodzaju zarządzania projektami?

W praktyce najlepsze metodyki zarządzania projektami dla wymienionych typów zarządzania projektami to:

 • Zarządzanie projektami IT: Metodologia Agile (i jej warianty, takie jak Scrum i Kanban) jest bardzo popularna w tworzeniu oprogramowania i zarządzaniu projektami IT. Wynika to z faktu, że pozwala ona na elastyczne dostosowanie w trakcie procesu rozwoju, co ma kluczowe znaczenie w dziedzinie, która często stoi w obliczu zmieniających się wymagań i szybkich zmian technologicznych.
 • Zarządzanie projektami inżynieryjnymi: Metodologia Waterfall, znana również jako liniowo-sekwencyjny model cyklu życia, jest często stosowana w projektach inżynieryjnych i budowlanych. Dzieje się tak, ponieważ projekty te mają zwykle jasne, ustalone wymagania i ustrukturyzowany postęp, w którym jedna faza jest zakończona przed rozpoczęciem następnej.
 • Zarządzanie zmianą: Model ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement), który jest zorientowanym na cel modelem zarządzania zmianą, jest często wykorzystywany w projektach zarządzania zmianą. Pomaga on kierownikom projektów prowadzić swoje zespoły przez proces zmiany i zapewnia strukturę zarządzania zmianą na poziomie indywidualnym.
 • Zarządzanie projektami marketingowymi: Metodologia Agile może być również skutecznie wykorzystywana w zarządzaniu projektami marketingowymi, ponieważ pozwala zespołom marketingowym lepiej reagować na zmiany oraz stale dostosowywać i optymalizować swoje strategie w oparciu o informacje zwrotne i wyniki.
 • Zarządzanie projektami produktowymi: Zarówno metodologie Agile / Scrum, jak i Waterfall mogą być stosowane w zarządzaniu projektami produktowymi, w zależności od charakteru produktu i procesu jego rozwoju. Jeśli wymagania dotyczące produktu mogą ulec zmianie i potrzebne są szybkie iteracje, najlepszym wyborem może być Agile. Jeśli wymagania dotyczące produktu są jasne, stałe, a projekt wymaga liniowego postępu, wówczas bardziej odpowiedni może być Waterfall.

Co łączy typy zarządzania projektami?

Typy zarządzania projektami mają wspólne pięć kluczowych faz: inicjacja, planowanie, wykonanie, monitorowanie i kontrola oraz zamknięcie. Każdy typ zarządzania projektem może podchodzić do tych kroków w inny sposób. Na przykład typ zarządzania projektami wykorzystujący metody Agile nadaje priorytet iteracyjnemu wykonywaniu i częstej ponownej ocenie.

Jakie są etapy zarządzania projektami?

Etapy zarządzania projektami to podziały cyklu życia projektu, które zapewniają ustrukturyzowane podejście do zarządzania projektami. W praktyce każdy krok w procesie zarządzania projektem może być postrzegany jako odrębny etap.

Jaka jest kolejność etapów zarządzania projektem?

Kolejność etapów zarządzania projektem obejmuje następujące etapy:

 1. Etap inicjacji: Jest to pierwszy etap projektu, w którym oceniana jest jego wykonalność i wartość dla firmy. Podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące celów projektu, kluczowych interesariuszy, kierownika projektu oraz wysokiego poziomu budżetu i harmonogramu.
 2. Etap planowania: Po oficjalnym rozpoczęciu projektu, kolejny etap obejmuje opracowanie szczegółowego planu projektu. Plan obejmuje zakres projektu, potrzebne zasoby, harmonogram, budżet, standardy jakości, plan komunikacji, plan zarządzania ryzykiem i w razie potrzeby plan zamówień.
 3. Etap realizacji: Na tym etapie zespół projektowy rozpoczyna pracę nad zadaniami i rezultatami określonymi w planie projektu. Zasoby projektu są dystrybuowane, a zespoły są informowane o swoich obowiązkach.
 4. Etap monitorowania i kontroli: Na tym etapie wydajność projektu jest śledzona i porównywana z planem projektu. Zmiany są zarządzane, ryzyko jest śledzone, a jeśli występują jakiekolwiek odchylenia od planu, podejmowane są działania naprawcze.
 5. Etap zamknięcia: Na ostatnim etapie wszystkie działania projektowe zostają zakończone, a projekt zostaje zamknięty. Końcowe produkty są przekazywane, umowy są zamykane, zasoby są zwalniane i przeprowadzany jest przegląd po zakończeniu projektu w celu udokumentowania wyciągniętych wniosków.

Jak rozpocząć proces zarządzania projektami?

Aby rozpocząć proces zarządzania projektem, dobrą praktyką jest zdefiniowanie zakresu, zasobów (budżetu, zespołu i czasu) oraz celów projektu. Zasoby to również członkowie zespołu, a także narzędzia, które będą wykorzystywane do zarządzania projektem. Ponadto zrozumienie potrzeb interesariuszy jest czynnikiem decydującym o sukcesie projektu.

Co to jest 3S zarządzania projektami?

3 S zarządzania projektem to budżet/koszty, czas/harmonogram i zakres. Zmiany w którymkolwiek z tych elementów będą miały wpływ na pozostałe i muszą być brane pod uwagę i odpowiednio zarządzane.

Co to jest 7C zarządzania projektami?

7C zarządzania projektami to klienci, konkurencja, możliwości, koszty, kanały, komunikacja i koordynacja. Elementy te odgrywają kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji dotyczących projektu.

Jak zastosować zarządzanie projektami w marketingu?

Aby zastosować zarządzanie projektami w marketingu, należy upewnić się, że praca zespołowa jest zgodna z nadrzędnymi strategiami biznesowymi i marketingowymi oraz że zasoby są wykorzystywane efektywnie, aby zapewnić najlepsze możliwe wyniki. Można na przykład zacząć od zdefiniowania 7C zarządzania projektami.

Co to jest 7C zarządzania projektami marketingowymi?

7C zarządzania projektami marketingowymi reprezentuje krytyczne elementy, które zapewniają sukces projektu. Oto ich zastosowanie:

 • Klienci: Zrozumienie klientów jest pierwszym i najważniejszym krokiem w każdym projekcie marketingowym. Znajomość docelowych odbiorców, ich potrzeb, preferencji i zachowań pomaga w tworzeniu skutecznych strategii marketingowych, które rezonują z nimi. Projekty powinny być zaprojektowane tak, aby spełniały potrzeby i oczekiwania klientów.
 • Konkurenci: Świadomość konkurencji pozwala zespołom marketingowym różnicować swoje oferty i identyfikować możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dzięki zrozumieniu strategii, mocnych i słabych stron konkurentów, projekty marketingowe mogą być zaprojektowane tak, aby wykorzystać luki na rynku lub lepiej pozycjonować produkty lub usługi firmy.
 • Możliwości: Odnosi się to do wewnętrznych możliwości organizacji – zasobów, umiejętności i technologii dostępnych do realizacji projektu marketingowego. Zrozumienie tych możliwości pomaga w ustaleniu realistycznych celów projektu, wyborze odpowiednich strategii i efektywnej alokacji zasobów.
 • Koszt: Każdy projekt wiąże się z kosztami, którymi należy starannie zarządzać. W projektach marketingowych obejmuje to koszty związane z badaniami, tworzeniem materiałów marketingowych, reklamą, działaniami promocyjnymi i nie tylko. Skuteczne zarządzanie kosztami zapewnia, że projekt zapewnia dobry zwrot z inwestycji.
 • Kanały: Kanały odnoszą się do mediów używanych do komunikowania się z klientami i docierania do nich. Mogą to być kanały cyfrowe (takie jak media społecznościowe, poczta elektroniczna i strony internetowe) lub tradycyjne (takie jak druk, telewizja i radio). Wybrane kanały powinny być zgodne z nawykami i preferencjami klientów w zakresie korzystania z mediów w celu uzyskania optymalnego wpływu.
 • Komunikacja: Skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu marketingowego. Obejmuje to komunikację wewnętrzną między członkami zespołu projektowego i interesariuszami, a także komunikację zewnętrzną z klientami. Jasne, spójne i angażujące komunikaty mają kluczowe znaczenie w marketingu.
 • Koordynacja: Projekty marketingowe często angażują różne zespoły i partnerów zewnętrznych. Koordynacja zapewnia, że wszystkie elementy projektu są do siebie dopasowane i skutecznie ze sobą współpracują. Obejmuje to koordynację działań projektowych, dostosowanie strategii do ogólnych celów biznesowych oraz zarządzanie zależnościami między zadaniami lub zespołami.

Jak zastosować zarządzanie projektami w projektach B2B?

Aby zastosować zasady zarządzania projektami w B2B (business-to-business), wykonaj następujące kroki:

 1. Określenie zakresu projektu: Zidentyfikuj cel i rezultaty projektu. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta lub partnera.
 2. Identyfikacja interesariuszy: Zrozumienie, kim są wszyscy kluczowi interesariusze. Obejmuje to nie tylko zespół i klienta, ale także wszelkich zewnętrznych dostawców lub partnerów zaangażowanych w projekt.
 3. Stwórz szczegółowy plan projektu: Opracuj plan projektu określający zadania, harmonogram, zasoby i budżet. Plan powinien również zawierać kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) do monitorowania postępów projektu.
 4. Zbierz zespół projektowy: W oparciu o wymagania projektu, zbierz zespół z niezbędnymi umiejętnościami i doświadczeniem. Jasno przypisz role i obowiązki.
 5. Zarządzanie ryzykiem: Zidentyfikuj potencjalne zagrożenia i stwórz plany awaryjne. W środowisku B2B może to obejmować takie kwestie, jak opóźnienia w łańcuchach dostaw, zmiany warunków rynkowych lub zmiany wymagań klienta.
 6. Realizacja projektu: Mając wszystko na miejscu, rozpocznij realizację projektu zgodnie z planem. Użyj narzędzi do zarządzania projektami, aby śledzić postępy i upewnić się, że wszyscy wykonują swoje zadania.
 7. Monitorowanie postępów i wprowadzanie korekt: Regularnie sprawdzaj postępy projektu w stosunku do planu i wskaźników KPI. Jeśli wystąpią jakiekolwiek odchylenia, należy natychmiast podjąć działania naprawcze.
 8. Komunikacja z interesariuszami: Utrzymuj regularną i otwartą komunikację ze wszystkimi interesariuszami. Obejmuje to informowanie klienta o postępach projektu i niezwłoczne rozwiązywanie wszelkich kwestii lub obaw.
 9. Zamknięcie projektu: Po zakończeniu projektu dokonaj dokładnego przeglądu. Udokumentuj wyciągnięte wnioski i świętuj sukces zespołu.

Sukces w projektach B2B

Sukces w projekcie B2B definiuje się poprzez osiągnięcie wyników projektu w ramach ograniczeń czasowych, budżetowych i zasobów. Oznacza to również zaspokojenie potrzeb interesariuszy i upewnienie się, że projekt spełnia standardy jakości. W projektach B2B ważne jest budowanie silnych relacji z klientem lub partnerem. Regularna komunikacja, dotrzymywanie terminów i dostarczanie wysokiej jakości pracy może pomóc w budowaniu zaufania i prowadzić do długoterminowego partnerstwa.

Zarządzanie projektami: Kluczowe wnioski

 1. Zarządzanie projektem to proces kierowania zespołem w celu osiągnięcia określonych celów i spełnienia określonych kryteriów sukcesu.
 2. Dedykowany kierownik projektu jest niezbędny, aby zarządzanie projektem było skuteczne w rozwoju biznesu.
 3. Oprogramowanie i narzędzia do zarządzania projektami pomagają w zarządzaniu i śledzeniu postępów projektu, ułatwiając zarządzanie zadaniami, koordynację pracy zespołowej, komunikację i śledzenie zasobów.
 4. Plan zarządzania projektem powinien zawierać jasno określone cele, role i obowiązki, alokację zasobów, budżet, harmonogram, strategie zarządzania ryzykiem i strategie komunikacji.
 5. Popularne metodologie zarządzania projektami stosowane w rozwoju biznesu obejmują Agile, Scrum, Lean, Waterfall, Prince2 i Six Sigma.
 6. Etapy zarządzania projektami obejmują inicjację, planowanie, wykonanie, monitorowanie i kontrolę oraz zamknięcie.
 7. 3S zarządzania projektami to budżet/koszty, czas/harmonogram i zakres, podczas gdy 7 C zarządzania projektami to klienci, konkurencja, możliwości, koszty, kanały, komunikacja i koordynacja.
 8. Zastosowanie zarządzania projektami w marketingu polega na dostosowaniu pracy zespołowej do strategii biznesowych i marketingowych, przy użyciu 7C zarządzania projektami marketingowymi.
 9. Sukces w projektach B2B definiuje się poprzez osiągnięcie wyników projektu w ramach ograniczeń czasowych, budżetowych i zasobowych, przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb interesariuszy i standardów jakości. Budowanie silnych relacji z klientami lub partnerami ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu.