High-Tech Marketing i Rozwój Biznesu

High-Tech Marketing wykorzystuje marketing przewodzący, zwinne podejście do rozwoju biznesu i strategii wejścia na rynek.

high-tech marketing dryseo

Co to jest High-Tech Marketing?

High-Tech Marketing to strategiczne podejście marketingowe stosowane w sektorze zaawansowanych technologii, głównie w operacjach B2B. Kluczem do jego opanowania jest zrozumienie silnego powiązania między strategiami marketingowymi a badaniami i rozwojem (R&D).

Czym zajmuje się High-Tech Marketing?

High-Tech Marketing, czyli marketing zaawansowanych technologii to strategiczna promocja i sprzedaż zaawansowanych produktów technologicznych w sektorach takich jak ICT, motoryzacja, medycyna, lotnictwo, robotyka i biotechnologia.

Marketing zaawansowanych technologii służy głównie firmom, a nie indywidualnym konsumentom. Ten rodzaj marketingu zajmuje się zaawansowanymi produktami technologicznymi i musi radzić sobie ze specjalnymi wyzwaniami. Wyzwania te obejmują wysokie koszty wejścia na rynek, duże kwoty wydawane na rozwój firmy i prowadzenie badań oraz wykorzystanie opatentowanej technologii, której nie można łatwo skopiować. Ze względu na te czynniki marketing zaawansowanych technologii wymaga innego sposobu działania niż zwykłe metody marketingowe.

High-Tech Marketing wykorzystuje strategię marketingu przewodzącego. Strategia ta zapewnia ścisły związek między działaniami marketingowymi i badawczo-rozwojowymi, co z kolei ułatwia dostosowanie innowacji do potrzeb rynku i preferencji klientów.

High-Tech Marketing wymaga obecności zwinnych, współpracujących ze sobą zespołów w celu skutecznego rozwoju produktu i marketingu. Zazwyczaj wiąże się to ze ścisłą współpracą działów marketingu i badań i rozwoju. Regularna komunikacja, dzielenie się spostrzeżeniami i wspólna praca na rzecz wspólnego celu, jakim jest sukces produktu, to podstawowe elementy tej współpracy.

high tech marketing

Strategie High-Tech Marketing w rozwoju biznesu

Strategie High-Tech Marketing w rozwoju biznesu docierają do grupy docelowej i promują jej zaawansowane produkty. W praktyce te zaawansowane technologicznie strategie marketingowe są najbardziej skuteczne:

 1. Dowód społeczny: Marketing zaawansowanych technologii wykorzystuje dowód społeczny, w którym na decyzje zakupowe ludzi wpływają działania innych osób z tej samej branży. Zasadniczo, jeśli potencjalni klienci widzą, że inni korzystają z danego produktu lub usługi, zwłaszcza w przypadku nowych technologii lub usług SaaS, są bardziej skłonni rozważyć wypróbowanie go samodzielnie.
 2. Ambasadorzy marki: Aby przygotować rynek na wprowadzenie nowej technologii, Advanced Technology Marketing zatrudnia ambasadorów marki. Osoby te promują nową technologię wśród potencjalnych klientów, tworząc świadomość i generując zainteresowanie przed oficjalną premierą produktu.
 3. Patenty: Marketing zaawansowanych technologii wykorzystuje patenty jako narzędzie. Innowacje mogą być opatentowane, a następnie licencjonowane konkurentom, stymulując rynek szybciej. Podejście to zostało w szczególności zastosowane przez OpenAI, firmę high-tech, która udostępniła swoje innowacje w zakresie sztucznej inteligencji innym firmom, przyczyniając się do szybkiego rozwoju rynku sztucznej inteligencji.
 4. Przewodząca strategia marketingowa: Strategia ta polega na ścisłym powiązaniu działań marketingowych i badawczo-rozwojowych (R&D). Nazwana na cześć materiałów przewodzących powszechnie stosowanych w branżach zaawansowanych technologii, marketing przewodzący zapewnia, że innowacje są nie tylko unikalne, ale także użyteczne i zbywalne dla klientów. To zwinne podejście marketingowe wykorzystuje sprinty i częste spotkania między działami marketingu i badań i rozwoju w celu omówienia kluczowych projektów rozwojowych, zapewniając, że innowacje spełniają potrzeby rynku, zwiększając w ten sposób ich wartość rynkową i szanse firmy na sukces. Przykładem firmy stosującej tę strategię jest Apple, która przestała koncentrować się wyłącznie na innowacjach, a jej priorytetem stała się atrakcyjność rynkowa.
 5. Strategia ustalania cen innowacji: Marketing zaawansowanych technologii wymaga starannego rozważenia ceny innowacji. Wpływa na to kilka czynników, takich jak wartość, jaką innowacja oferuje klientom, ceny konkurencyjnych produktów lub usług oraz budżety i preferencje grupy docelowej. Wartość może obejmować korzyści, jakie zapewnia produkt lub usługa, potencjalne oszczędności dla klientów lub wszelkie unikalne cechy, które posiada. Dzięki dokładnym badaniom rynku i analizie konkurencji firmy mogą ustalać konkurencyjne ceny, które są zgodne z oczekiwaniami klientów.
 6. Mapa planu usług: jest narzędziem do planowania i projektowania procesu świadczenia usług, a także do identyfikacji obowiązków poszczególnych pracowników i punktów kontaktu z klientem. Plan usług pomaga zapewnić wydajne i profesjonalne świadczenie usług, co przekłada się na zadowolenie klientów i lojalność wobec marki.

Na czym koncentruje się Strategia Marketingu Przewodzącego High-Tech?

Strategia Marketingu Przewodzącego High-Tech koncentruje się na integracji unikalności, użyteczności i zbywalności innowacji. Strategia ta została skutecznie przyjęta przez wiodące firmy high-tech, takie jak Apple, które przeniosły swoją uwagę z czysto innowacyjnego podejścia na zapewnienie zbywalności (chęci zakupu przez klientów).

conductive marketing business development high tech

Techniki Marketingu High-Tech

Techniki Marketingu High-Tech obejmują:

 • Przewidywanie rynku: Marketing Zaawansowanych Technologii wykorzystuje moc analizy predykcyjnej do przewidywania potrzeb rynku. Pozwala to firmom dostosować swoje produkty i usługi do obecnych i przyszłych trendów rynkowych.
 • Integracja z badaniami i rozwojem: Marketing zaawansowanych technologii jest ściśle zintegrowany z działaniami badawczo-rozwojowymi. To wzajemne połączenie pozwala na solidne zrozumienie możliwości technicznych produktów lub usług, ułatwiając tworzenie innowacji rynkowych.
 • Szybka reakcja na potrzeby klientów: Praktyki marketingu zaawansowanych technologii obejmują bycie zwinnym i reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów. Firmy stosują te strategie, aby szybko dostosować swoją ofertę, zapewniając sobie konkurencyjność i utrzymanie pozycji lidera na rynku.
 • Wykorzystywanie szans rynkowych: Marketing zaawansowanych technologii wspiera skuteczną identyfikację i kapitalizację szans rynkowych. Pomaga to firmom high-tech w rozszerzaniu zasięgu rynkowego i bazy klientów.

Jaka jest najlepsza technika do wprowadzenie nowego produktu High-Tech na rynek?

Najlepsza technika do wprowadzenie nowego produktu High-Tech na rynek to integracja marketingu z działem badań i rozwoju. Takie podejście oparte na współpracy ma kluczowe znaczenie dla udanego wprowadzenia produktu na rynek. Zespół marketingowy konsekwentnie gromadzi spostrzeżenia klientów i dzieli się nimi z zespołem badawczo-rozwojowym. W zamian zespół badawczo-rozwojowy przekazuje nowe funkcje i ulepszenia do przetestowania wśród ambasadorów marki. Takie ciągłe testowanie innowacji ułatwia optymalizację i zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego. Aby określić, czy innowacja jest przygotowana do wprowadzenia na rynek, muszą być spełnione trzy kluczowe warunki:

 • Jasna propozycja wartości: Produkt lub usługa musi oferować unikalne rozwiązanie lub korzyść dla powszechnego problemu i być przedstawiona w sposób, który przyciągnie klientów. Jasna propozycja wartości oznacza, że innowacja high-tech jest gotowa do wejścia na rynek.
 • Rozwój i testowanie produktu: Produkt lub usługa powinny przejść gruntowne badania i rozwój, wraz z kompleksowymi testami, aby zapewnić, że skutecznie zaspokajają potrzeby rynku.
 • Zatwierdzenie do komercjalizacji: Często innowacje high-tech muszą uzyskać zgodę organów regulacyjnych przed ich wprowadzeniem na rynek.

Zadaniem Marketingu w High-Tech jest upewnienie się, że produkt jest dobrze zbadany, przetestowany i ma jasną propozycję wartości, zanim zostanie wprowadzony na rynek, maksymalizując jego szanse na sukces.

Dlaczego techniki Marketingu High-Tech są skuteczne w strategiach wejścia na rynek GTM?

Techniki Marketingu High-Tech są skuteczne w strategiach wejścia na rynek GTM, ponieważ zapewniają równowagę między skomplikowanym zrozumieniem technicznym a marketingiem strategicznym. Ta mieszanka umożliwia przewidywanie potrzeb rynku i generowanie innowacji dostosowanych do tych potrzeb, napędzając sukces biznesowy. Co więcej, połączenie marketingu z badaniami i rozwojem (R&D) pozwala firmom z branży high-tech na efektywne wykorzystanie możliwości rynkowych. Umożliwia im również szybkie dostosowanie się do zmieniających się wymagań klientów, pomagając im zachować dominację na rynku. Dlatego też marketing zaawansowanych technologii stanowi istotną ścieżkę przygotowania zaawansowanych technologicznie produktów marketingowych do wejścia na rynek.

Marketing Produktów High-Tech

Marketing produktów high-tech obejmuje innowacyjne towary lub usługi opracowane za pomocą zaawansowanych technologii. Dodatkowo, marketing produktów zaawansowanych technologicznie poszukuje nowych możliwości biznesowych, takich jak nowe rynki lub partnerstwa w branżach zaawansowanych technologii. Z uwagi na to, że firmy z tych sektorów często wydają średnio 10% swoich przychodów na działalność badawczo-rozwojową, marketing zaawansowanych technologii wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku.

Na czym skupia się marketing produktów High-Tech?

Marketing produktów high-tech skupia się przede wszystkim na zapotrzebowaniu rynku na innowacje. Podejście to sugeruje, że projekty badawczo-rozwojowe powinny najpierw ustalić, czy istnieje zapotrzebowanie rynku na proponowany produkt. Wiąże się to z przeprowadzeniem dokładnych badań rynkowych w celu zidentyfikowania wszelkich niezaspokojonych lub niezrealizowanych potrzeb na rynku. Ta początkowa faza ustalania realistycznych oczekiwań pomaga uniknąć potencjalnych skutków wprowadzenia na rynek produktu, który nie znajdzie zbytu. Upewniając się, że istnieje postrzegana lub przewidywana potrzeba innowacji od samego początku, szanse na pomyślne wprowadzenie produktu na rynek znacznie wzrastają.

Termin „domniemana potrzeba innowacji” w marketingu zaawansowanych technologii odnosi się do domniemanego lub przewidywanego zapotrzebowania klientów na produkt lub usługę. Potrzeba ta może nie być bezpośrednio wyrażona przez klienta, ale można ją zidentyfikować poprzez dokładną analizę trendów rynkowych, zachowań klientów i krajobrazu konkurencyjnego. Celem jest opracowanie produktów, które zaspokoją ten ukryty popyt, tym samym pozycjonując produkt na sukces po jego wejściu na rynek.

high tech go to market innovation

Plan dla Markeitngu High-Tech

Plan dla marketingu high-tech to plan marketingowy, która określa kroki, jakie firma podejmie, aby z powodzeniem wprowadzić na rynek swoje zaawansowane technologicznie produkty lub usługi. Zazwyczaj składa się on z następujących kluczowych elementów:

 • Badania rynku: Ten krok obejmuje zrozumienie potrzeb i preferencji klientów docelowych. Poprzez ankiety, grupy fokusowe i inne formy badań, firmy uzyskują wgląd w pragnienia klientów i określają, jak najlepiej pozycjonować swoje innowacje, aby zaspokoić te potrzeby.
 • Identyfikacja klientów docelowych: Przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi kluczowe jest zidentyfikowanie i ukierunkowanie na konkretną grupę klientów. Pozwala to zawęzić obszar zainteresowania, umożliwiając dostosowanie produktu lub usługi do konkretnych potrzeb tej grupy klientów.
 • Opracowanie propozycji wartości: Innowacja powinna oferować znaczącą wartość dla użytkownika, aby przyciągnąć klientów. Może to być unikalna funkcja, rozwiązanie powszechnego problemu lub inne korzyści.
 • Tworzenie kampanii reklamowych: Po określeniu docelowych klientów i opracowaniu silnej propozycji wartości, tworzona jest kampania reklamowa promująca innowację. Kampania ta powinna obejmować dowody społeczne w reklamie, PR i mediach społecznościowych, aby wzbudzić zainteresowanie i szum wokół produktu lub usługi.
 • Partnerstwa strategiczne: Partnerstwo z innymi firmami może rozszerzyć zasięg rynkowy innowacji i zwiększyć ekspozycję. Zabezpieczenie patentu i zaoferowanie bezpłatnej licencji może być skuteczną strategią.

Na czym skupia się plan marketingu w high-tech?

Plan marketingu w High-Tech skupia się na współpracy między marketingiem a badaniami i rozwojem. Plan zachęca do regularnej komunikacji, współpracy od wczesnych etapów rozwoju produktu oraz dzielenia się danymi i spostrzeżeniami między tymi dwoma zespołami. Aby współpraca między działami była efektywna, zespół marketingu zaawansowanych technologii powinien idealnie składać się z osób z głębokim zrozumieniem branży zaawansowanych technologii, doświadczeniem w opracowywaniu produktów i silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi. Kluczowa jest również wiedza techniczna, pozwalająca członkom zespołu zrozumieć złożoność opracowywanych produktów i usług. Ta unikalna kombinacja umiejętności pozwala na efektywną współpracę między zespołami marketingowymi i badawczo-rozwojowymi, prowadząc do rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług.

high tech link marketing rnd
high tech marketing leader

Zespół Marketingu w High-Tech

Zespół marketingu w high-tech to wyspecjalizowana grupa osób odpowiedzialnych za promocję i sprzedaż zaawansowanych technologicznie produktów lub usług. Zespół ten stosuje zaawansowane strategie marketingowe dostosowane do wyjątkowego charakteru towarów zaawansowanych technologicznie, w tym ich złożoności, nowości i często wyższych kosztów. Zespół ten zazwyczaj składa się z profesjonalistów o różnych umiejętnościach, w tym między innymi wiedzy technicznej, badań rynkowych, analizy danych i planowania strategicznego. Oto kilka typowych ról w zespole marketingu zaawansowanych technologii:

 • Lider marketingu: Zazwyczaj jest to menedżer wyższego szczebla lub dyrektor wykonawczy z wielofunkcyjnym doświadczeniem zarówno w inżynierii, jak i marketingu. Lider marketingu jest odpowiedzialny za nadzorowanie całej strategii marketingowej, koordynację z innymi działami, takimi jak R&D, oraz podejmowanie kluczowych decyzji.
 • Badacze rynku: Członkowie tego zespołu są odpowiedzialni za przeprowadzanie kompleksowych badań rynkowych w celu zrozumienia potrzeb i preferencji klientów, monitorowania konkurencji i identyfikowania trendów w sektorze zaawansowanych technologii. Odgrywają oni istotną rolę w kształtowaniu strategii i taktyk marketingowych.
 • Marketerzy produktów: Osoby te rozumieją szczegóły techniczne produktu lub usługi i potrafią przełożyć je na atrakcyjne propozycje wartości dla klientów docelowych. Współpracują z zespołem badawczo-rozwojowym, zapewniając, że rozwój produktu jest zgodny z potrzebami rynku.
 • Twórcy treści: Obejmuje to copywriterów, grafików i producentów wideo, którzy tworzą angażujące i informacyjne treści na temat zaawansowanego technologicznie produktu lub usługi. Treści te mogą być wykorzystywane w reklamach, mediach społecznościowych i innych materiałach promocyjnych.
 • Marketerzy cyfrowi: Biorąc pod uwagę, że większość produktów high-tech jest sprzedawana online, marketerzy cyfrowi odgrywają kluczową rolę. Zarządzają reklamą online, SEO, marketingiem w mediach społecznościowych, marketingiem e-mailowym i nie tylko, aby promować produkt lub usługę wśród odbiorców cyfrowych.
 • Analitycy danych: W zaawansowanym technologicznie marketingu dane mają kluczowe znaczenie dla świadomego podejmowania decyzji. Analitycy danych pomagają śledzić wyniki marketingowe, analizować zachowania klientów i dostarczać spostrzeżeń w celu dostosowania strategii.
 • Przedstawiciele handlowi: Chociaż zazwyczaj są oni częścią oddzielnego działu sprzedaży, przedstawiciele handlowi ściśle współpracują z zespołem marketingowym, zwłaszcza w kontekście zaawansowanych technologii. Wykorzystują materiały marketingowe do komunikowania się z potencjalnymi klientami i przekazywania informacji zwrotnych zespołowi marketingowemu.

Jak zmotywować zespół marketingu technologicznego pracujący nad innowacjami?

Aby zmotywować zespół marketingu innowacyjnych technologii pracujący nad innowacjami, można zastosować trzy kluczowe strategie:

 • Jasna komunikacja wizji i celów: Zespół powinien w pełni rozumieć cel, potencjalny wpływ i konkretne kamienie milowe projektu innowacyjnego. Jasna komunikacja sprzyja wspólnemu zrozumieniu projektu i motywuje członków zespołu do aktywnego przyczyniania się do jego sukcesu.
 • Zapewnienie wsparcia i zasobów: Zapewnienie zespołowi najnowszych narzędzi, technologii i dostępu do ekspertów terenowych, wraz z niezbędnymi szkoleniami i wsparciem, pozwala im odnieść sukces w swoich rolach. Zasoby te mają kluczowe znaczenie dla inspirowania i motywowania zespołu do dawania z siebie wszystkiego w ramach projektu.
 • Uznawanie wyników: Uznanie osiągnięć zespołu, czy to poprzez nagrody materialne, takie jak premie lub awanse, czy też nagrody niematerialne, takie jak publiczne uznanie, pokazuje uznanie dla ich ciężkiej pracy i poświęcenia. Uznanie to może zwiększyć ich motywację do dalszego efektywnego przyczyniania się do sukcesu innowacji.
business development process innovation

Czym jest innowacja high-tech?

Innowacje high-tech to opracowywanie i wdrażanie zaawansowanych technologii lub systemów w różnych dziedzinach, takich jak technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), robotyka, biotechnologia, motoryzacja, medycyna, lotnictwo i kosmonautyka. Innowacje high-tech wiążą się z najnowocześniejszymi badaniami, przełomami technologicznymi i znacznymi inwestycjami w rozwój. Zasadniczo innowacje high-tech to nowatorskie rozwiązania, które często podważają istniejące normy, tworzą nowe rynki lub zakłócają istniejące. Charakteryzują się one złożonością i wysokimi kosztami badań i rozwoju. Mogą one jednak zapewnić znaczące korzyści pod względem wydajności, efektywności i ogólnych możliwości, co może pomóc firmom uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Co jest wyzwaniem dla wprowadzenia innowacji na rynek High-Tech?

Wyzwaniem dla wprowadzenia innowacji na rynek High-Tech jest wprowadzenie innowacji, gdy rynek nie jest na nią gotowy. W tym przypadku stosuje się unikalne podejście do dostosowywania czasu wejścia na rynek. Nawet jeśli innowacja wynika z zapotrzebowania rynku, klienci mogą nie być od razu gotowi na przyjęcie nowej technologii. Marketing Zaawansowanych Technologii wymaga więc czasu, aby rozwinąć świadomość klientów na temat użyteczności innowacji.

Jedną z praktycznych technik wykorzystywanych przez marketing zaawansowanych technologii jest zatrudnianie ambasadorów marki. Przed wprowadzeniem innowacji, ambasadorzy dzielą się praktycznymi przykładami użycia. Strategia ta nie tylko zarządza czasem wprowadzenia produktu na rynek, ale także tworzy efekt buzz marketingu, a co najważniejsze, tworzy dowód społeczny.

Jakie są czynniki zewnętrzne wpływające na innowacje?

Czynniki zewnętrzne wpływające na zaawansowane technologicznie innowacje marketingowe obejmują:

 • Intensywność technologiczna: Odnosi się do stopnia, w jakim branża inwestuje w badania i rozwój (R&D), wpływając na produktywność lub wzrost przychodów. Firmy high-tech, w zależności od branży, mogą należeć do kategorii high-tech, medium-high-technology, medium-low-high-technology lub low-technology.
 • Nauka, technologia i innowacje (STI): STI znacząco wpływa na marketing zaawansowanych technologii. W krajach zaawansowanych technologicznie aspekty te napędzają gospodarkę i są integralną częścią rozwoju i marketingu produktów zaawansowanych technologicznie. Postępy w obszarach takich jak sztuczna inteligencja (AI) mogą radykalnie zmienić rynek zaawansowanych technologii, zapewniając przewagę konkurencyjną firmom, które potrafią skutecznie wykorzystać te technologie.
 • Otwarty dostęp do sztucznej inteligencji: Sztuczna inteligencja ma znaczący wpływ na rynek zaawansowanych technologii. Otwarty dostęp do technologii AI pozwala mniejszym i średnim przedsiębiorstwom zwiększyć swoje możliwości w zakresie innowacji oraz ulepszyć swoje produkty i usługi. Może to wyrównać szanse, umożliwiając mniejszym firmom skuteczniejsze konkurowanie z większymi korporacjami.
 • Finansowanie venture capital: Finansowanie zaawansowanych technologicznie przedsięwzięć marketingowych może znacząco wpłynąć na sukces firmy high-tech. Venture capital może zapewnić niezbędne fundusze na badania i rozwój, marketing i inne działania istotne dla rozwoju firmy. Dodatkowo, venture capital może zaoferować specjalistyczną wiedzę branżową, wskazówki i wsparcie, a także pomóc w budowaniu wiarygodności i widoczności na rynku.
high tech intensity

High-Tech Marketing: kluczowe wnioski

 1. High-Tech Marketing to strategiczne podejście stosowane w sektorze zaawansowanych technologii, skupiające się na powiązaniu strategii marketingowych z badaniami i rozwojem (R&D).
 2. Marketing innowacyjnych technologii obsługuje przede wszystkim firmy z sektorów takich jak ICT, motoryzacja, medycyna, lotnictwo, robotyka i biotechnologia, zajmujące się zaawansowanymi produktami technologicznymi i stojące przed wyjątkowymi wyzwaniami.
 3. Strategie marketingu innowacyjnych technologii obejmują dowód społeczny, ambasadorów marki, patenty, strategię marketingu przewodzącego i strategię ustalania cen innowacji.
 4. Strategia Marketingu Przewodzącego ściśle integruje działania marketingowe i badawczo-rozwojowe, zapewniając, że innowacje są unikalne, użyteczne i zbywalne.
 5. Nowoczesne techniki marketingu technologicznego są skuteczne w strategiach wejścia na rynek, ponieważ równoważą zrozumienie techniczne i marketing strategiczny, przewidują potrzeby rynku, integrują się z badaniami i rozwojem, szybko reagują na potrzeby klientów i wykorzystują możliwości rynkowe.
 6. Aby wprowadzić na rynek nowy produkt zaawansowany technologicznie, kluczowa jest integracja między marketingiem a działem badawczo-rozwojowym, wraz z jasną propozycją wartości, rozwojem i testowaniem produktu oraz zatwierdzeniem do komercjalizacji.
 7. Zaawansowane technologicznie produkty marketingowe odnoszą się do innowacyjnych ofert w sektorach takich jak ICT, medyczny i motoryzacyjny, opracowanych dzięki najnowocześniejszej technologii i dużym inwestycjom w badania i rozwój.
 8. Plany marketingu nowoczesnych technologii kładą nacisk na integrację między marketingiem a badaniami i rozwojem, badaniami rynku, identyfikacją klientów docelowych, rozwojem propozycji wartości, kampaniami reklamowymi i partnerstwami strategicznymi.
 9. Motywowanie zespołu marketingu zaawansowanych technologii obejmuje jasną komunikację wizji i celów, zapewnienie wsparcia i zasobów oraz uznanie wyników.
 10. Innowacje high-tech to zaawansowane technologie lub systemy opracowane w różnych dziedzinach, charakteryzujące się nowatorstwem, złożonością i wysokimi kosztami badań i rozwoju, zapewniające przewagę konkurencyjną.
 11. Wyzwanie związane z innowacjami marketingowymi high-tech polega na wprowadzeniu innowacji, gdy rynek nie jest na nią gotowy, co wymaga dostosowania czasu i budowania świadomości klientów.
 12. Czynniki zewnętrzne wpływające na zaawansowane technologicznie innowacje marketingowe obejmują intensywność technologiczną, naukę, technologię i innowacje (STI), otwarty dostęp do sztucznej inteligencji oraz finansowanie kapitałem wysokiego ryzyka.