Co to jest zgoda marketingowa?

Zgoda marketingowa to świadome i dobrowolne pozwolenie udzielone przez osobę fizyczną firmie na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych osobowych w określonym, jasno zdefiniowanym celu marketingowym. Taka zgoda musi być jednoznacznie potwierdzona przez konkretne działanie, takie jak zaznaczenie pola na stronie internetowej czy podpisanie formularza. Jest odwołalna w dowolnym momencie i jej wycofanie powinno być równie łatwe, jak jej udzielenie.

Lead Generation Laws

Czym jest zgoda marketingowa?

Zgoda marketingowa to wyraźne pozwolenie od osoby fizycznej na przetwarzanie jej danych osobowych w określonym celu marketingowym. Poza tym, zgoda ta powinna spełniać kilka kluczowych kryteriów:

 1. Dobrowolność: Zgoda musi być udzielona dobrowolnie, bez nacisku czy warunkowania dostępu do usług.

 2. Konkretność: Zgoda musi być związana z określonym celem marketingowym, który jest jasno wyjaśniony osobie, od której zgoda jest uzyskiwana.

 3. Świadomość: Osoba udzielająca zgody musi być poinformowana o wszystkich aspektach przetwarzania jej danych, w tym o celu przetwarzania, okresie przechowywania danych i podmiotach, które będą miały do nich dostęp.

 4. Jednoznaczność: Musi istnieć wyraźne działanie potwierdzające zgodę, takie jak zaznaczenie pola na stronie internetowej czy podpisanie formularza zgody.

 5. Możliwość odwołania: Zgoda może być wycofana w każdym momencie, a proces wycofania powinien być równie prosty jak proces jej udzielenia.

W praktyce, zgoda marketingowa często jest realizowana za pomocą formularzy online, w których użytkownik zaznacza odpowiednie pole lub pola, potwierdzając tym samym swoją zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu. Formularz taki powinien również zawierać link do pełnej polityki prywatności, gdzie użytkownik może znaleźć więcej informacji na temat przetwarzania jego danych.

Jakie są cztery rodzaje zgody?

Cztery rodzaje zgody to: zgoda na kontakt przez e-mail, zgoda na kontakt przez telefon, zgoda na otrzymywanie newslettera oraz zgoda na przekazanie danych podmiotom trzecim. Pierwsza zgoda umożliwia kontaktowanie się z tobą za pośrednictwem e-maila w celach marketingowych. Druga zgoda pozwala na kontakt telefoniczny również w celach marketingowych. Trzecia zgoda jest związana z otrzymywaniem newslettera i innych informacji handlowych. Czwarta zgoda, dotyczy przekazania twoich danych osobowych podmiotom trzecim, takim jak dystrybutorzy, którzy działają w imieniu Administratora.

Zgoda marketingowa wzór

Oto przykładowe zgody marketingowe dla firmy drySEO:

 1. Zgoda na kontakt przez e-mail „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, przez drySEO z siedzibą w [Miasto, Adres] w celu otrzymywania informacji marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez drySEO za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.”

 2. Zgoda na kontakt przez telefon „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, przez drySEO z siedzibą w [Miasto, Adres] w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.”

 3. Zgoda na otrzymywanie newslettera „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od drySEO z siedzibą w [Miasto, Adres] informacji handlowych w formie newslettera na podany przeze mnie adres e-mail.”

 4. Zgoda na przekazanie danych podmiotom trzecim „Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim, takim jak partnerzy biznesowi czy podwykonawcy, którzy przetwarzają dane w imieniu drySEO. Wyrażam na to zgodę i rozumiem, że drySEO zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony moich danych osobowych.”

Tak, zgody marketingowe są obowiązkowe w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) w Unii Europejskiej. RODO wymaga, aby przedsiębiorstwa uzyskiwały wyraźną i jednoznaczną zgodę od osób, na których dane mają wpływ, przed przystąpieniem do działań marketingowych, takich jak wysyłanie e-maili marketingowych czy targetowanie reklam.

Zgoda ta musi być udzielona dobrowolnie i być jednoznacznie związana z konkretnym celem marketingowym. Musi również być możliwość jej łatwego wycofania. Nieuzyskanie takiej zgody może skutkować nałożeniem surowych kar finansowych i może być uznane za naruszenie przepisów o ochronie danych.

Warto również zauważyć, że w Polsce dodatkowe regulacje mogą pochodzić z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta, które również nakładają obowiązek uzyskania zgody na działania marketingowe w niektórych kontekstach.

Tak, potrzebujesz zgody na wysyłkę newslettera zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) w Unii Europejskiej oraz polską ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta musi być wyraźna, jednoznaczna i udzielona dobrowolnie przez osobę, której dane są przetwarzane.

W praktyce oznacza to, że przed wysyłką newslettera musisz uzyskać od potencjalnych odbiorców wyraźne potwierdzenie, że chcą otrzymywać od Ciebie tego typu komunikaty. Najczęściej realizuje się to poprzez mechanizm double opt-in, gdzie po zapisaniu się na newsletter użytkownik otrzymuje e-mail z linkiem do potwierdzenia subskrypcji.

Nieuzyskanie zgody może prowadzić do konsekwencji prawnych, w tym surowych kar finansowych. Dlatego też zaleca się, aby proces zgody był jak najbardziej transparentny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Co to jest prawo reklamy?

W Polsce prawo reklamy w internecie jest regulowane przez kilka różnych aktów prawnych, w tym przede wszystkim przez Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Te przepisy określają, jakie informacje muszą być dostarczone użytkownikom i w jaki sposób można zbierać ich dane osobowe do celów marketingowych.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wszelka informacja handlowa wysyłana drogą elektroniczną musi być wyraźnie oznaczona jako taka i musi wskazywać, kto jest jej nadawcą. Ponadto, nie można wysyłać informacji handlowej bez uprzedniej zgody odbiorcy, co jest zgodne z wymogami RODO dotyczącymi zgody na przetwarzanie danych osobowych.

RODO z kolei wymaga, aby zgoda na przetwarzanie danych była świadoma, wolna, konkretna i jednoznaczna. Oznacza to, że użytkownik musi być w pełni poinformowany o tym, jakie dane będą przetwarzane, w jakim celu i przez kogo, zanim wyrazi zgodę. Zgoda ta musi być również łatwa do wycofania.

W praktyce oznacza to, że formularze zgody, pop-upy z informacją o ciasteczkach i inne mechanizmy służące zbieraniu danych muszą być zaprojektowane w sposób zgodny z tymi przepisami. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować surowymi karami finansowymi.

Warto również wspomnieć, że w Polsce obowiązują również przepisy dotyczące reklamy określonych produktów i usług, takich jak alkohol, tytoń czy leki, które mają swoje dodatkowe ograniczenia także w kontekście internetu.

Dlaczego prawo reklamy wymaga zgody w formularzach kontaktowych?

Prawo reklamy wymaga wyrażenia zgody w formularzach kontaktowych w celu uzyskania wyraźnej zgody od potencjalnych klientów. W Polsce, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym w kontekście marketingu, musi być wyraźna, świadoma i jednoznaczna. Formularze zgody są jednym ze sposobów na uzyskanie takiej zgody i muszą być zgodne z wymogami RODO. W praktyce oznacza to, że formularze muszą jasno i precyzyjnie określać, jakie dane będą gromadzone, w jakim celu i przez kogo mogą być one udostępnione. 

Formularze zgody powinny szczegółowo określać rodzaj gromadzonych informacji, ich przeznaczenie, potencjalne strony udostępniające oraz prawa zaangażowanych osób. Informacje muszą być jasno sformułowane, wykorzystywać prosty język i przedstawiać osobom fizycznym wybór dotyczący gromadzenia i wykorzystywania ich danych. Aby zapewnić pełną zgodność, zaleca się konsultację z prawnikiem podczas sporządzania formularzy zgody.

Zgoda marketinowa RODO

Zgoda marketingowa w kontekście RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych) to wyraźne, dobrowolne i świadome pozwolenie udzielone przez osobę fizyczną na przetwarzanie jej danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z artykułem 4(11) i artykułem 7 RODO. Zgoda ta musi być jednoznaczna, co oznacza, że osoba musi podjąć wyraźne działanie, takie jak zaznaczenie pola na stronie internetowej czy podpisanie formularza zgody, aby wyrazić swoją zgodę.

W kontekście polskiego prawa, zgoda marketingowa jest również regulowana przez Ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, która w art. 172 zabrania używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego bez uprzedniej zgody abonenta lub użytkownika końcowego.

Kluczowe elementy zgody w kontekście RODO to:

 1. Dobrowolność: Zgoda musi być udzielona dobrowolnie, bez jakiegokolwiek przymusu czy warunkowania dostępu do usług (Artykuł 7(4) RODO).
 2. Konkretność i Świadomość: Osoba udzielająca zgody musi być informowana o celu przetwarzania danych, tożsamości administratora i innych istotnych aspektach (Artykuł 13 RODO).
 3. Jednoznaczność: Musi istnieć wyraźne działanie potwierdzające zgodę (Artykuł 4(11) RODO).
 4. Możliwość odwołania: Zgoda może być wycofana w każdym czasie, a proces wycofania powinien być równie prosty jak proces jej udzielenia (Artykuł 7(3) RODO).

Ostatecznie, niewłaściwe pozyskiwanie i wykorzystanie zgód marketingowych może narazić przedsiębiorcę na sankcje, zarówno na podstawie RODO, jak i krajowych przepisów.

Zgody marketingowe w 2023

W 2023 roku zgody marketingowe są poddane nowym regulacjom i praktykom, zwłaszcza w kontekście Dyrektywy Omnibus i zmian w polskim Prawie telekomunikacyjnym. Zmiany te wprowadzają dodatkowe wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych działających w środowisku cyfrowym.

Dyrektywa Omnibus, uchwalona 27 listopada 2019 r., wprowadza istotne zmiany w unijnym prawie ochrony konsumentów i ma wpływ na sposób, w jaki przedsiębiorcy pozyskują i wykorzystują zgody marketingowe. W Polsce, Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw implementuje Dyrektywę Omnibus i wprowadza zmiany w różnych aspektach prawa, w tym w zakresie zgód marketingowych.

W kontekście Prawa telekomunikacyjnego, art. 172 został zmieniony i teraz zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego lub przesyłania niezamówionej informacji handlowej bez uprzedniej zgody abonenta lub użytkownika końcowego.

Kluczowe elementy, na które przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę w 2023 roku, to:

 1. Precyzyjne określenie celu przetwarzania danych i rodzaju działań marketingowych.
 2. Zastosowanie właściwych procedur pozyskiwania zgód, zgodnych z nowymi regulacjami.
 3. Możliwość odwołania zgody przez konsumenta w łatwy sposób.
 4. Konieczność przeglądu i aktualizacji istniejących wzorów oświadczeń i procedur w kontekście nowych przepisów.

Niedostosowanie się do tych nowych regulacji może skutkować surowymi sankcjami zarówno na podstawie RODO, jak i krajowych przepisów.

Zgoda na mailing

Zgoda na mailing to wyrażenie woli przez użytkownika, który zgadza się na otrzymywanie wiadomości e-mail od określonego nadawcy. Zgoda ta jest zgodna z przepisami dotyczącymi generowania leadów i marketingu e-mailowego, które regulują, jak firmy mogą komunikować się z potencjalnymi i obecnymi klientami. W praktyce, zgoda na mailing często jest uzyskiwana przez formularze subskrypcji na stronach internetowych, gdzie użytkownik wpisuje swój adres e-mail i zaznacza pole wyboru, potwierdzając, że chce otrzymywać wiadomości.

Zgodnie z przepisami, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w Unii Europejskiej, zgoda na mailing musi być wyraźna, informowana i dobrowolna. Oznacza to, że użytkownik musi być świadomy, na co dokładnie wyraża zgodę, i jak może zrezygnować z przyszłej komunikacji. Wysyłane wiadomości e-mail muszą również zawierać jasne informacje o tożsamości nadawcy i opcję rezygnacji z subskrypcji.

Narzędzia do generowania leadów, takie jak HubSpot czy Salesforce, często oferują funkcje, które pomagają firmom w zarządzaniu zgodami na mailing i zapewniają zgodność z przepisami. Na przykład, mogą automatycznie dołączać link do rezygnacji w każdej wysyłanej wiadomości e-mail i przechowywać zapisy o tym, kiedy i jak zgoda została uzyskana.a

Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to dokument prawny, który określa, w jaki sposób strona internetowa gromadzi, wykorzystuje i chroni dane osobowe odwiedzających. Jest to wymóg dla większości stron internetowych i ma na celu zapewnienie, że przepisy i zasady dotyczące prywatności są przestrzegane, a odwiedzający wiedzą, w jaki sposób ich informacje są gromadzone, wykorzystywane i bezpieczne. Polityka prywatności witryny powinna być łatwa do znalezienia, zwykle poprzez umieszczenie linku do niej w stopce witryny lub w innym widocznym miejscu.

Przepisy dotyczące generowania leadów

Przepisy dotyczące generowania leadów regulują sposób, w jaki firmy obsługują potencjalnych klientów, z naciskiem na prywatność i zgodę w celu zapewnienia zgodności przy zwiększaniu sprzedaży i rozwijaniu działalności.

Prawo reklamy - koszty

Koszty wdrożenia przepisów dotyczących reklamy w internecie zależą od różnych czynników, takich jak skomplikowanie działalności, zakres danych gromadzonych i wykorzystywanych, a także od kraju, w którym firma działa. Wydatki te mogą obejmować koszty konsultacji z prawnikami specjalizującymi się w prawie reklamy i ochronie danych, a także koszty techniczne związane z implementacją odpowiednich rozwiązań oprogramowania.

Oprogramowanie do zarządzania zgody i generowania leadów, takie jak HubSpot czy Salesforce, może wymagać subskrypcji lub jednorazowej opłaty. Dodatkowo, regularne audyty i aktualizacje polityk prywatności oraz praktyk w zakresie danych również generują koszty.

Jednakże, koszty te są zazwyczaj znacznie niższe niż potencjalne kary za naruszenie przepisów. W przypadku RODO, kary mogą wynieść do 20 milionów euro lub 4% globalnego obrotu rocznego firmy, w zależności od tego, która wartość jest wyższa. W USA, naruszenie kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) może skutkować grzywnami sięgającymi nawet 7 500 dolarów za każde naruszenie w przypadku umyślnego naruszenia przepisów.

Oprócz kary finansowej, nieprzestrzeganie przepisów może również wpłynąć negatywnie na reputację firmy, co w dłuższej perspektywie może być równie kosztowne. Dlatego inwestycja w zgodność z prawem jest nie tylko wymogiem, ale również dobrą praktyką biznesową.

Jak umieszczać reklamy w Internecie?

W Polsce, umieszczanie reklam w internecie musi być zgodne z kilkoma kluczowymi przepisami, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Reklamy nie mogą być wprowadzające w błąd i muszą być jasno oznaczone jako materiały promocyjne. Polityka prywatności na stronie, na której umieszczane są reklamy, powinna być łatwo dostępna i jasno wyjaśniać, jakie dane są zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane. Ponadto, jeżeli reklamy są targetowane, użytkownik musi być poinformowany o tym fakcie i mieć możliwość wycofania zgody na przetwarzanie jego danych.

lead generation laws privacy policy

SEO i SEM zagranicą

Prawo reklamy w kontekście SEO (Search Engine Optimization) i SEM (Search Engine Marketing) za granicą różni się w zależności od kraju i jego specyficznych przepisów. Ogólnie rzecz biorąc, działania w ramach SEO i SEM muszą być zgodne z lokalnymi przepisami dotyczącymi reklamy, ochrony konsumenta i ochrony danych osobowych. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych Federalna Komisja Handlu (FTC) wydaje wytyczne dotyczące uczciwych praktyk reklamowych online, które obejmują również SEO i SEM. W Unii Europejskiej, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) ma wpływ na to, jak firmy mogą zbierać i przetwarzać dane w ramach kampanii SEM.

W praktyce oznacza to, że firmy muszą być transparentne w swoich działaniach reklamowych, unikać wprowadzania w błąd i zapewnić, że użytkownicy są świadomi, jak ich dane są używane. Na przykład, płatne wyniki wyszukiwania muszą być jasno oznaczone jako reklamy, a techniki SEO nie mogą wprowadzać w błąd użytkowników ani manipulować wynikami wyszukiwania w sposób uznawany za nieuczciwy.

Outsourcing marketingu - prawo

W przypadku outsourcingu działań marketingowych, za przestrzeganie przepisów dotyczących generowania leadów odpowiedzialny jest zarówno klient (firma zlecająca prace na zewnątrz), jak i dostawca usług (agencja marketingowa lub freelancerzy). Firma zlecająca działania marketingowe na zewnątrz ponosi ostateczną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami. Oznacza to, że musi ona zweryfikować swoich dostawców usług, aby upewnić się, że cieszą się oni dobrą reputacją i stosują etyczne praktyki marketingowe. Powinny one również zawrzeć w swoich umowach klauzule, które określają zgodność z odpowiednimi przepisami i regulacjami. Agencje marketingowe, konsultanci lub freelancerzy, którzy są zakontraktowani do Lead Generation, są również odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich przepisów w trakcie swojej pracy. Muszą one być przejrzyste w zakresie swoich metod i podejmować niezbędne kroki w celu ochrony informacji o konsumentach. W przypadku nieprzestrzegania przepisów, obie strony mogą być potencjalnie narażone na kary, w zależności od jurysdykcji i specyfiki prawa.

lead consent form

Zgody marketinowe: Kluczowe wnioski

 1. Zgody marketingowe są niezbędne do wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego.
 2. Zgoda marketingowa to wyraźne pozwolenie udzielone przez osobę fizyczną firmie na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych osobowych w określonym, jasno zdefiniowanym celu marketingowym.**
 3. W Polsce zgody marketingowe są regulowane przez Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
 4. Zgoda marketingowa musi być dobrowolna, konkretna, świadomość, jednoznaczna i możliwa do odwołania.
 5. W 2023 roku zgody marketingowe podlegają nowym regulacjom i praktykom, w tym w kontekście Dyrektywy Omnibus i zmian w polskim Prawie telekomunikacyjnym.
 6. Zgody marketingowe są niezbędne do wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, takich jak newslettery, oferty specjalne lub reklamy.
 7. Przedsiębiorcy muszą uzyskać zgodę od osób, którym chcą wysyłać informacje handlowe.
 8. Zgody marketingowe muszą być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego.
 9. Przedsiębiorcy, którzy nie uzyskają zgody na wysyłanie informacji handlowych, mogą zostać ukarani przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.