Strategia wejścia na rynek zagraniczny.
Przykład ekspansji dwóch polskich firm high-tech.

W obliczu globalizacji i rosnącej konkurencji, strategia wejścia na rynek zagraniczny staje się kluczowym elementem rozwoju dla firm z sektora high-tech. Polskie firmy technologiczne, rozumiejąc tę potrzebę, podejmują próby wejścia na nowe rynki, napotykając przy tym różnorodne wyzwania i okazje. Prezentowane studium przypadków pokazuje, jak dwie polskie firmy high-tech, każda z innym zestawem strategii i zasobów, podjęły próbę wejścia na rynki zagraniczne, osiągając odmienne rezultaty.

Pierwsze studium przypadku dotyczy polskiego dostawcy oprogramowania do zarządzania projektami, który, mimo silnej pozycji na rynku krajowym, napotkał trudności w procesie wejścia na rynek niemiecki. Ten przypadek podkreśla znaczenie wewnętrznej spójności, skutecznej komunikacji między działami, oraz zaangażowania zarządu w procesie zmian.

Drugie studium przypadku opisuje sukces polskiego producenta elektroniki high-tech w sektorze B2B, który skutecznie ekspandował na rynki takie jak USA, UK, Kanada, Australia, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Francja. Sukces ten został osiągnięty dzięki dobrze przemyślanej strategii marketingowej, efektywnej komunikacji wewnętrznej, silnemu wsparciu ze strony zarządu oraz adekwatnemu finansowaniu.

Analizując te przypadki, można zidentyfikować kluczowe czynniki decydujące o sukcesie lub porażce w procesie eksportu bezpośredniego na rynki zagraniczne, oferując cenne wskazówki dla innych firm dążących do globalnego wzrostu.

Strategia wejścia na rynek zagraniczny

Przykład 1: Nieudana Strategia Wejścia Polskiej Firmy Tech na Rynek Niemiecki

Tło: Firma high-tech, lider w branży oprogramowania do zarządzania projektami w Polsce, zdecydowała się na oferowanie produktów na rynek niemiecki w odpowiedzi na spowolnienie wzrostu na rynku krajowym.

Wyzywanie: Pomimo silnej pozycji na rynku polskim, firma stanęła przed wyzwaniem dostosowania swojego produktu i strategii marketingowej do niemieckiego rynku, który wymagał lokalizacji i intensywnej promocji.

Rozwiązanie: Został opracowany wstępny plan marketingowy, skupiający się na lokalizacji strony internetowej i oprogramowania, oraz rozbudowie wersji angielskiej, aby lepiej docierać do niemieckojęzycznych klientów.

Przeszkody: Napotkano szereg problemów operacyjnych i strategicznych:

 • Brak dostatecznego finansowania na rozwój treści i materiałów promocyjnych.
 • Brak efektywnej komunikacji między działami firmy oraz zewnętrznym konsultantem.
 • Opór działu marketingu przed zmianami i brak spójności z planem marketingowym.
 • Niejednolita wizja i strategia ze strony zarządu, brak zaangażowania w proces zmiany.

Wynik: Po roku od rozpoczęcia próby sprzedaży produktów w Niemczech, firma nie odniosła sukcesu natym rynku, głównie z powodu braku konsekwencji w realizacji planu, niewystarczających inwestycji oraz braku adaptacji wewnętrznej.

Wnioski: Studium przypadku pokazuje, że dla skutecznej sprzedaży na rynki zagraniczne, firmy tech muszą:

 • Zapewnić dostateczne finansowanie i zasoby.
 • Utrzymywać jasną komunikację i spójność działań między wszystkimi działami.
 • Być gotowe na wewnętrzne zmiany i adaptacje.
 • Mieć jednolitą wizję i strategię wspieraną przez cały zarząd.

To studium podkreśla, że sukces na rynkach zagranicznych wymaga nie tylko odpowiedniego planowania, ale również zaangażowania, gotowości do zmian i spójności działań na wszystkich szczeblach organizacji.

Przykład 2: Skuteczna Forma Wejścia Na Rynek Międzynarodowy Polskiego Producenta Elektroniki High-Tech

Tło: Polska firma produkująca elektronikę high-tech dla sektora B2B, dążąca do eksportu na rynki angielskojęzyczne (USA, UK, Kanada, Australia) oraz Niemcy, Włochy, Hiszpania i Francja.

Wyzywanie: Zadaniem firmy było dostosowanie produktów do wymagań lokalnych rynków, przetłumaczenie strony internetowej i materiałów produktowych, oraz generowanie leadów B2B za pomocą SEO i SEM.

Rozwiązanie: Firma opracowała i zrealizowała kompleksowy plan dostępu do nowych rynków obejmujący:

 • Lokalizację produktów i treści.
 • Intensywne działania SEO i SEM skoncentrowane na generowaniu leadów B2B.
 • Efektywną komunikację i współpracę między działem marketingu, sprzedaży i zewnętrznymi konsultantami.
 • Mocne wsparcie i zaangażowanie ze strony zarządu.

Rezultaty:

 • Utrzymujący się wzrost przychodów o 200% rocznie, generując 1 mln EUR przychodu w bieżącym roku.
 • Efektywne generowanie leadów: ponad 200 miesięcznie, z 20% konwersją na sprzedaż.
 • Wzrost widoczności w wyszukiwarkach o 800% w ciągu 4 lat.

Wnioski: Przypadek ten podkreśla kilka kluczowych elementów niezbędnych do sukcesu strategii zdobycia udziału w rynku międzynarodowym:

 • Zrozumienie i Adaptacja: Dostosowanie produktów i komunikacji do specyfiki lokalnych rynków.
 • Współpraca Międzydziałowa: Efektywna komunikacja i współpraca między działami marketingu, sprzedaży i zewnętrznymi konsultantami.
 • Wsparcie Zarządu: Silne wsparcie i zaangażowanie zarządu w proces.
 • Dobre Finansowanie: Zapewnienie wystarczających zasobów finansowych na działania marketingowe i sprzedażowe.
 • Konsekwencja i Cierpliwość: Konsekwentne działania i długoterminowe podejście do zdobycia widoczności na zagranicznym rynku.

To studium przypadku ilustruje, jak strategiczne planowanie, dobra współpraca wewnętrzna, oraz odpowiednie finansowanie i wsparcie zarządu mogą przyczynić się do skutecznej i dochodowej strategii wejścia firmy tech na rynki zagraniczne.

Strategie wejścia na rynki zagraniczne: czynniki sukcesu

Na podstawie analizy obu przypadków, można wyodrębnić kluczowe czynniki, które są niezbędne dla skutecznego wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne:

 1. Jasna i Konsekwentna Wizja: Firmy muszą mieć jasno określone cele strategiczne i konsekwentnie dążyć do ich realizacji. Zarząd powinien być zaangażowany i jednomyślny w kwestii kierunków rozwoju.

 2. Dostosowanie Produktu i Komunikacji: Kluczowe jest dostosowanie produktów i materiałów marketingowych do specyfik lokalnych rynków, w tym lokalizacja i tłumaczenie treści.

 3. Efektywna Komunikacja Wewnętrzna: Współpraca i komunikacja między działami, w tym marketingiem, sprzedażą, i działem technicznym, są niezbędne do zapewnienia spójności działań.

 4. Wsparcie i Zaangażowanie Zarządu: Aktywne wsparcie i zaangażowanie zarządu jest kluczowe dla sukcesu. Zarząd powinien być otwarty na zmiany i gotowy do inwestowania w niezbędne zasoby.

 5. Adekwatne Finansowanie: Dostęp do odpowiednich środków finansowych umożliwia realizację planów marketingowych, lokalizację produktów i innych kluczowych działań.

 6. Strategia Marketingowa i Sprzedażowa: Opracowanie i realizacja skutecznej strategii marketingowej, w tym SEO i SEM, jest kluczowe dla generowania leadów i zwiększania sprzedaży.

 7. Cierpliwość i Długoterminowe Podejście: Wejście na rynki zagraniczne jest procesem długoterminowym, który wymaga cierpliwości i konsekwencji w działaniu.

 8. Gotowość do Adaptacji: Firmy muszą być gotowe do adaptacji i elastyczne w reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe i preferencje konsumentów.

 9. Analiza i Badania Rynku: Dokładne badanie rynków docelowych, w tym analiza konkurencji, trendów rynkowych i potrzeb klientów, jest niezbędne do skutecznej adaptacji i pozycjonowania.

 10. Zrozumienie Różnic Kulturowych i Prawnych: Wiedza o różnicach kulturowych, prawnych i biznesowych na różnych rynkach jest kluczowa dla skutecznej strategii go to market.

Podsumowując, sukces w wejścia na rynki międzynarodowe wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje zarówno strategiczne planowanie, jak i operacyjną elastyczność, a także silne zaangażowanie zarządu i odpowiednie zasoby finansowe.

Jak sprawdzić i wybrać obcy rynek?

Wybór i ocena potencjalnego rynku zagranicznego dla rozwoju firmy może być przeprowadzony poprzez skuteczne wykorzystanie narzędzi cyfrowych i analizy rynku. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w tym procesie:

 1. Użycie Google Ads dla Oceny Popytu: Przeprowadzenie kampanii SEM (Search Engine Marketing) za pomocą Google Ads jest skuteczną metodą szybkiego testowania popytu. Wymaga to stworzenia serwisu w języku docelowego rynku, co umożliwia bezpośrednie docieranie do lokalnych klientów i analizę ich zainteresowania.

 2. Analiza Danych z Wyszukiwarki: Liczba wyszukiwań i zapytań na dane słowa kluczowe związane z produktem lub usługą firmy dostarcza informacji na temat wielkości i charakteru rynku, jak również konkurencyjności branży.

 3. Porównanie Rynków: Po uzyskaniu danych z Google Ads, warto porównać proporcje popytu z rynku zagranicznego do rynku polskiego. Takie porównanie pozwala zrozumieć potencjalną wielkość rynku zagranicznego oraz jego znaczenie w kontekście globalnej strategii firmy.

 4. Wymagania Rynkowe i Logistyka: Kolejnym krokiem jest ocena wymagań technicznych, regulacyjnych i logistycznych związanych z dostarczaniem produktów na dany rynek. To zadanie, należy do business development managera, który musi zbadać lokalne normy, cła, bariery handlowe oraz preferencje konsumentów.

 5. Proces Testowania i Oceny Potencjału Rynku: Proces testowania poprzez digital marketing i działania biznesowe rozwoju zwykle odbywa się równolegle. Wyniki takich testów są zwykle dostępne w ciągu 2-3 miesięcy, co pozwala na stosunkowo szybką ocenę, czy dany rynek ma potencjał dla produktów lub usług firmy.

Podsumowując, sprawdzenie i wybór obcego rynku wymaga połączenia działań marketingowych i analizy biznesowej. Skuteczne wykorzystanie narzędzi cyfrowych, takich jak Google, w połączeniu z dogłębną analizą wymagań rynkowych i logistycznych, pozwala na efektywną ocenę potencjału i możliwości ekspansji na nowe rynki.

Zagraniczny Partner czyli Joint Venture

Tworzenie joint venture (JV, wspólne przedsięwzięcie) to często skuteczna strategia dla firm high-tech dążących do ekspansji na rynki zagraniczne. W przypadku wspomnianego producenta high-tech, proces powołania JV był kluczowym elementem strategii międzynarodowej. Oto jak można opisać ten proces:

 1. Znalezienie Partnerów Biznesowych: Proces znalezienia odpowiednich partnerów zagranicznych odgrywał centralną rolę. Wykorzystanie narzędzi takich jak Google i LinkedIn umożliwiło zidentyfikowanie i nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami. Ta faza wymagała aktywnego udziału działu rozwoju biznesu (business development).

 2. Wstępna Współpraca Dystrybucyjna: Początkowa współpraca z wybranymi partnerami opierała się na dystrybucji produktów za ustaloną marżę. Taki model pozwolił na ocenę efektywności i potencjału współpracy bez konieczności zbyt dużych inwestycji początkowych.

 3. Tworzenie Lokalnych Oddziałów JV: Po trzech latach udanej współpracy dystrybucyjnej i po zidentyfikowaniu znaczącego potencjału rynkowego, zdecydowano się na zawiązanie lokalnych joint venture. To stanowiło znaczący krok w umacnianiu pozycji firmy na rynkach zagranicznych.

 4. Finansowanie JV: Decyzja o powołaniu JV była uzależniona od zdolności rynku do sfinansowania takiego przedsięwzięcia. W tym przypadku, udana wstępna współpraca dystrybucyjna dała podstawę do zainwestowania w bardziej zintegrowaną formę współpracy.

Tworzenie joint venture z lokalnymi partnerami może oferować znaczne korzyści, takie jak lepsze dostosowanie do lokalnych uwarunkowań rynkowych, dostęp do nowych klientów i kanałów dystrybucji, oraz podział ryzyka biznesowego. Jest to jednak strategia, która wymaga starannego planowania, dobrego rozpoznania partnerów oraz zdolności do adaptacji i elastycznego zarządzania relacjami biznesowymi.

Strategia komunikacji 

Strategia komunikacji odgrywa kluczową rolę w procesie ekspansji firmy na rynki zagraniczne. Opisane przypadki pokazują, że efektywna komunikacja nie tylko ułatwia koordynację działań, ale również pozwala na elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki i nowe informacje. Oto kilka elementów, które powinny być uwzględnione w skutecznej strategii komunikacji:

 1. Podejście Projektowe: Implementacja strategii projektowej, w której każdy krok ekspansji jest traktowany jak oddzielny projekt, pozwala na lepszą organizację pracy i efektywniejsze zarządzanie zasobami.

 2. Regularne Spotkania: Tygodniowe spotkania zespołu, skupiające się na wymianie informacji, są niezbędne do monitorowania postępów i ustalania dalszych działań. Takie spotkania pozwalają na szybką reakcję na nowe wyzwania i dostosowywanie planów w czasie rzeczywistym.

 3. Zwinność w Zarządzaniu: Styl zwinny (ang. agile) jest szczególnie odpowiedni w dynamicznym środowisku międzynarodowego biznesu. Możliwość szybkiego dostosowywania się do nowych okoliczności, takich jak zmiany w budżecie czy potrzeba zaangażowania dodatkowych osób z firmy, jest kluczowa dla sukcesu.

 4. Narzędzia Komunikacji Codziennej: Codzienne narzędzia komunikacji, takie jak email i Slack, są niezbędne do utrzymywania ciągłego przepływu informacji i zapewnienia, że wszystkie zainteresowane strony są na bieżąco z postępami projektu.

 5. Dokumentacja i Raportowanie: Dobre praktyki dokumentacyjne i regularne raportowanie pozwalają na śledzenie postępów i efektywną analizę wyników działań.

 6. Kultura Otwartej Komunikacji: Wprowadzenie kultury otwartej komunikacji w organizacji, gdzie każdy członek zespołu czuje się swobodnie dzieląc uwagi, pomysły i obawy, może znacząco przyczynić się do sukcesu ekspansji.

Podsumowując, efektywna strategia komunikacji w procesie ekspansji na rynki zagraniczne wymaga regularnych spotkań, zwinności w zarządzaniu, skutecznego wykorzystania narzędzi codziennej komunikacji, dobrej dokumentacji oraz kultury otwartości i współpracy. Jest to kluczowy element, który pozwala na koordynację działań, szybkie reagowanie na zmiany oraz efektywną realizację celów projektu.

Plan marketingowy

Gdy firma high-tech rozważa ekspansję na rynki zagraniczne, kluczowym elementem strategii jest opracowanie szczegółowego planu marketingowego. Taki plan musi uwzględniać unikalne wyzwania i możliwości, jakie niosą ze sobą różne rynki międzynarodowe. W mikrokontekście, szczególną uwagę należy zwrócić na efektywne metody dotarcia do klientów oraz na zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań. Kluczowe aspekty takiego planu to wykorzystanie narzędzi cyfrowych, takich jak SEO i SEM, oraz rola kluczowych pracowników, jak customer success managerowie, w komunikacji z klientami i adaptacji strategii marketingowej do lokalnych warunków. Poniższe paragrafy szczegółowo omawiają te aspekty, podkreślając ich znaczenie w kontekście skutecznego wejścia na rynki zagraniczne.

SEO i SEM jako Efektywne Narzędzia Wchodzenia na Rynek Zagraniczny

Wykorzystanie SEO (Search Engine Optimization) i SEM (Search Engine Marketing) stanowi jedną z najtańszych, a zarazem efektywnych form wejścia na rynek zagraniczny. Chociaż nie są to metody bezkosztowe, w porównaniu do kosztów związanych z otwarciem oddziałów zagranicznych czy uczestnictwem w targach międzynarodowych, SEO i SEM oferują znacznie niższą barierę finansową przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności. Te narzędzia pozwalają na zwiększenie widoczności firmy w globalnych wyszukiwarkach, co jest kluczowe dla dotarcia do nowych klientów i budowania międzynarodowej obecności firmy.

Zrozumienie Potrzeb Klienta i Rola Customer Success Managera

Strategia marketingowa wykracza poza samą reklamę i wymaga dogłębnego zrozumienia potrzeb klienta. W tym kontekście, nieocenione jest zaangażowanie osób odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientami zagranicznymi, takich jak customer success managerowie czy customer journey managerowie. Ich rola polega na zbieraniu informacji zwrotnych od klientów, co pozwala na dostosowanie oferty i komunikacji do specyficznych wymagań i oczekiwań rynku docelowego. Te informacje są niezbędne w procesie dostosowywania produktów, usług oraz całej strategii komunikacji, aby jak najlepiej odpowiadały one na lokalne potrzeby. Aktywny udział tych pracowników w spotkaniach strategicznych i procesie decyzyjnym zapewnia, że głos klienta jest słyszany i brany pod uwagę przy kształtowaniu działań marketingowych.

Strategia wejścia na rynek zagraniczny: Kluczowe wnioski

 1. Brak finansowania, nieskuteczna komunikacja wewnętrzna, opór działu marketingu i niejednolita wizja zarządu stanowią główne bariery wejścia na rynek niemiecki dla polskiej firmy high-tech.

 2. Kluczem do sukcesu na rynkach międzynarodowych jest dobrze przemyślana strategia marketingowa, efektywna komunikacja wewnętrzna, silne wsparcie ze strony zarządu oraz adekwatne finansowanie.

 3. Do skutecznego wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne niezbędne są jasna i konsekwentna wizja, dostosowanie produktu i komunikacji do lokalnych rynków, efektywna komunikacja wewnętrzna oraz wsparcie i zaangażowanie zarządu.

 4. Wybór i ocena potencjalnego rynku zagranicznego wymagają użycia narzędzi cyfrowych, analizy danych z wyszukiwarek, porównania rynków, oceny wymagań rynkowych i logistycznych oraz procesu testowania i oceny potencjału rynku.

 5. Tworzenie joint venture z lokalnymi partnerami może przynieść korzyści takie jak lepsze dostosowanie do lokalnych uwarunkowań rynkowych, dostęp do nowych klientów i kanałów dystrybucji oraz podział ryzyka biznesowego.

 6. W procesie ekspansji na rynki zagraniczne kluczową rolę odgrywa strategia komunikacji, która powinna obejmować regularne spotkania, zwinność w zarządzaniu, skuteczne wykorzystanie narzędzi codziennej komunikacji, dobrą dokumentację oraz kulturę otwartości i współpracy.

 7. W planie marketingowym niezbędne jest wykorzystanie narzędzi cyfrowych, zrozumienie potrzeb klienta, aktywny udział customer success managerów i adaptacja strategii do lokalnych warunków.